24410 42363 26345   24410 71636

LEADER

Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ : Διαδικασία πληρωμής Υπομέτρου 19.2 (Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα)

Η εγκύκλιος 14661/19-02-2020 του ΟΠΕΚΕΠΕ (2η Έκδοση) εφαρμόζεται στη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων των ενταγμένων πράξεων στο Υπομέτρο 19.2 του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε και όπως περιγράφεται  αναλυτικά στην υπ΄ αριθμ. 2635/20-09-2017 (ΦΕΚ 3313/Β΄/2017) ΚΥΑ, όπως ισχύει.

Οι ενταγμένες πράξεις στο συγκεκριμένο μέτρο αφορούν ειδικότερα τις Παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), βάσει της ΥΑ 13215/08-12-2017 (ΦΕΚ 4285/Β’/2017), όπως τροποποιημένη ισχύει.

Οι δράσεις που υλοποιούνται μέσω του 19.2 για τη συγκεκριμένη κατηγορία παρεμβάσεων είναι οι ακόλουθες:

- Δράση 19.2.4- Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές και οι υποδράσεις 19.2.4.1, 19.2.4.2,.19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5

- Δράση 19.2.5- Παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υποδομών στον πρωτογενή τομέα και οι υποδράσεις 19.2.5.1, 19.2.5.2 και

- Δράση 19.2.6- Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών και η υποδράση 19.2.6.1

Συγκεκριμένα, η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω εφαρμόζεται σε κάθε αίτηση πληρωμής, είναι επαναλαμβανόμενη, αρχίζει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και την πραγματοποίηση δαπανών και λήγει με την οικονομική εκκαθάρισή της.

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της, όπως προβλέπονται από την Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία και αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης και τις συναπτόμενες νομικές δεσμεύσεις.

Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και η πληρωμή πραγματοποιείται από τον Οργανισμό Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών των αιτημάτων πληρωμής έχει ανατεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) των Περιφερειών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2281/96031/18-09-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3277/Β’/2017), όπως ισχύει.

Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ 14661/19-02-2020 (ΑΔΑ: ΑΔΑ-ΨΖΠ646ΨΧΞΧ-ΛΩΒ)

Παραρτήματα Εγκυκλίου

Έντυπα Εγκυκλίου

 

 

 

 

 

1.054 ευχαριστώ για την υποβολή του Φακέλου Α’ της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης LEADER 2023-2027

H ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τους 69 τοπικούς φορείς από τον κλάδο της Αγροδιατροφής, της Επιχειρηματικότητας, των Δομικών υλικών-Κατασκευών, του Τουρισμού, της Έρευνας-Καινοτομίας, της Κοινωνικής Οικονομίας-Δικτύωσης, της Κοινωνικής Συνοχής, της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, της Πολιτικής Προστασίας, του Πολιτισμού, των Χρηματοδοτικών θεσμών και της Περιφερειακής-Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τους 1.054 πολίτες που συμμετείχαν ενεργά στις 59 ενέργειες διαβούλευσης που εξελισσόταν σταδιακά από τον Φεβρουάριο του 2022 έως και πρόσφατα.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε το Δήμο Δομοκού που εμπιστεύτηκε την στρατηγική ανάπτυξης της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος σε φορέα της Καρδίτσας καθώς και όλους τους εκπροσώπους φορέων και υπηρεσιών που μας υποδέχθηκαν θερμά στο χώρο τους.

Οι απόψεις, προτάσεις και ιδέες τους διαμόρφωσαν μια πλήρη SWOT ανάλυση της περιοχής, καθόρισαν την νέα 7μελή Επιτροπή Διαχείρισης, όρισαν την περιοχή παρέμβασης και αποτύπωσαν συμμετοχικά τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής και την ιεράρχηση αυτών με αποτέλεσμα την ολοκλήρωση και υποβολή, χθες 7/6/2023, του Φακέλου Α΄ της Τοπικής Στρατηγικής Ανάπτυξης LEADER 2023-2027 με τίτλο ‘’Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης’’.

Αξίζουν συγχαρητήρια στα στελέχη της ομάδας έργου, τον Παναγιώτη, τον Αποστόλη, τη Μαίρη, τη Νίκη, τον Παντελή και τη Χρύσα που ανέλαβαν να οργανώσουν, να σχεδιάσουν και να εκπονήσουν τον Φάκελο Α΄ καθώς και στους υπόλοιπους εργαζόμενους της εταιρίας, για τις ακούραστες προσπάθειές τους, εντός και εκτός ωραρίου.

Απομένει ένας μήνας για την υποβολή της ολοκληρωμένης πρότασης (Φάκελος Β), που είμαστε σίγουροι ότι θα αξιολογηθεί θετικά από το ΥΠΑΑΤ και θα δρομολογήσει ένα τοπικό πρόγραμμα που θα παρέχει πολλαπλές ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, καθώς και δυνατότητες συνεργασίας – δικτύωσης μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και φορέων σε θέματα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και κοινωνικής αλληλεγγύης.

1η ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ LEADER/CLLD ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Μετά από συντονισμένη προσπάθεια και συνεργασία της ΟΤΔ AN.KA A.E. με τα αρμόδια στελέχη του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, ολοκληρώθηκε η 1η πληρωμή, σε επίπεδο χώρας, σε ιδιώτη επενδυτή του προγράμματος CLLD/LEADER από την περιοχή του Δήμου Παλαμά.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.

30 Xρόνια ζωντανεύοντας την ύπαιθρο

#leaderclld #clldleader

 

30 Xρόνια
ζωντανεύοντας την ύπαιθρο

 

LEADER 30 YEARS Ο Μάρτιος 2021 σηματοδοτεί 30 χρόνια από την έναρξη της Kοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, με αδιάλειπτη παρουσία από το 1991.
Στηρίζουμε δυναμικά με όραμα και στρατηγική την Ύπαιθρο, από την Ορεινή μέχρι την Νησιωτική Ελλάδα μέσα από 30 χρόνια εφαρμογής της φιλοσοφίας τοπικής ανάπτυξης LEADER.
Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) εμψυχώνουν και ενισχύουν τον κάτοικο, αγρότη, πολίτη.
Σχεδιάζουν και υλοποιούν Τοπική Ανάπτυξη βασισμένη στις ανάγκες των περιοχών τους, αναδεικνύοντας την τοπική ταυτότητα, την καινοτομία, τη συνεργασία την εταιρική σχέση την
απασχολησιμότητα και την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των κατοίκων της υπαίθρου.
Σήμερα η ύπαιθρος της Ελλάδας ενδυναμώνεται σταδιακά και γίνεται πιο ανθεκτική στις προκλήσεις μέσω της "Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων" (CLLD/LEADER) με επενδύσεις στην τοπική επιχειρηματικότητα και την ποιότητα ζωής άνω των 400 εκ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το Εθνικό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας το Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).


6 νέες επενδυτικές προτάσεις προϋπολογισμού 1,743 εκατ. € στο CLLD/LEADER Καρδίτσας για μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Π.Ε. Καρδίτσας με την υποβολή έξι (6) επενδυτικών προτάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 1.743.040,53 € στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, στον τομέα δηλαδή που έχει αναδειχθεί ως κυρίαρχη ανάγκη και ευκαιρία του τοπικού παραγωγικού συστήματος της Καρδίτσας.

Οι προτάσεις αφορούν τους τομείς του οίνου, τυροκομικών, αρτοσκευασμάτων, ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων, μπαχαρικών, αμυγδάλων και καρυδιών.

Η αιτούμενη δημόσια δαπάνη των προτάσεων διαμορφώνεται σε 871.520,27 € υπερκαλύπτοντας κατά 174% το ποσό της πρόσκλησης.

Αναλυτικά ανά προκηρυσσόμενη υποδράση: 

2η Πρόσκληση Υπομέτρου 19.2

Υποδράση

Δημόσια Δαπάνη
Πρόσκλησης

Αριθμός
Αιτήσεων

Συνολικό Κόστος Αιτήσεων

Δημόσια Δαπάνη
Αιτήσεων

Κάλυψη %

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

200.000,00

1

142.064,35

71.032,18

35,5%

19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

300.000,00

5

1.600.976,18

800.488,09

266,8%

Σύνολο

500.000,00

6

1.743.040,53

871.520,27

174,3%

Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια τους υποψήφιους επενδυτές και τους συμβούλους τους για τη συμμετοχή. Εκ μέρους της ΟΤΔ θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τη διεκδίκηση πρόσθετων πόρων από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την ένταξη όλων των εγκεκριμένων αιτήσεων στήριξης.

 

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ LEADER

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564)

Ενημερωτικό υλικό 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER
ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΔΡΑΣΗ 19.2.4 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Κωδικός Πρόκλησης στο ΟΠΣΑΑ: M2998564 Αριθμός Πρωτοκόλλου/Ημερομηνία: 559/20-06-2018

 


  • Εδώ μπορείτε να ανακτήσετε σε ηλεκτρονική μορφή το υλικό που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 1ης ΠρόσκλησηςΕκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δράση 19.2.4 για Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα)

  • Το υλικό σε έντυπη μορφή διατίθεται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. (Μεγ. Αλεξάνδρου 34 - 2ος Όροφος, 43132 Καρδίτσα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

 


 

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564) - 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης

top

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 

1η Τροποποίηση της αριθ. 559/20-06-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ Μ2998564)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στήριξης για έργα δημοσίου χαρακτήρα στο LEADER Καρδίτσας

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π. LEADER 2014–2020) της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. με την υπ’ αριθ. 1/19-09-2018 απόφασή της ενέκρινε την παράτασητης καταληκτικής ημερομηνίαςέως τηνΠαρασκευή 02/11/2018για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.


Ο φάκελος σε έντυπη μορφή, με την αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να έχει υποβληθεί στα Γραφεία της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών (και έως ώρα 15.00) από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της πρόσκλησης στα γραφεία της ΟΤΔ: Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 431 32 Καρδίτσα, 2ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9.00-15.00) στα τηλέφωνα : 24410 42363, 26345, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564) - 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης

 top

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 

2η Τροποποίηση της αριθ. 559/20-06-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ Μ2998564)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στήριξης για έργα δημοσίου χαρακτήρα στο LEADER Καρδίτσας

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π. LEADER 2014–2020) της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.  με την υπ’ αριθ. 3/22-10-2018 απόφασή της ενέκρινε  την παράτασητης καταληκτικής ημερομηνίαςέως τηνΠαρασκευή  23/11/2018για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.


Ο φάκελος σε έντυπη μορφή, με την αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να έχει υποβληθεί στα Γραφεία της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.  εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών (και έως ώρα 15.00) από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της πρόσκλησης στα γραφεία της ΟΤΔ: Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 431 32 Καρδίτσα, 2ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9.00-15.00) στα τηλέφωνα : 24410 42363, 26345, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

 

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564) - Αιτήσεις Στήριξης

 

top

 

Υποβληθείσες Αιτήσεις Στήριξης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για πράξεις δημόσιου χαρακτήρα

 

 

Με τη σημαντική συμμετοχή ΟΤΑ, φορέων και συλλόγων ολοκληρώθηκε η 1η πρόσκληση πράξεων δημόσιου χαρακτήρα του CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ

Στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Ν. Καρδίτσας συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.) 1.375.000,00 €, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα, 30 αιτήσεις στήριξης από ΟΤΑ, συλλόγους και φορείς με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 2.515.623,17 €, σχεδόν διπλάσιο της διαθέσιμης Δ.Δ.

 

1η Πρόσκληση Δράσης 19.2.4 Αριθμός
Αιτήσεων
Στήριξης
Δημόσια Δαπάνη Πρόσκλησης Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη Ποσοστό (%) κάλυψης διαθέσιμης Δ.Δ.

Κωδικός / Τίτλος

Υποδράσης

19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια 2 80.000,00 331.000,00 413,75%
19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία) 1 90.000,00 89.999,99 100,00%
19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές) 6 945.000,00 1.466.400,00 155,17%
19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 3 60.000,00 116.050,85 193,42%
19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική
αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό - οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου -μύλοι, γεφύρια)
18 200.000,00 512.172,33 256,09%
Σύνολο 30 1.375.000,00 2.515.623,17 182,95%Αναλυτικά στοιχεία των αιτήσεων στήριξης :  

Μετά την αποστολή εντός 10ημέρου των φυσικών φακέλων στα γραφεία της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης σε επίπεδο επιλεξιμότητας και βαθμολογικής κατάταξης. Στη συνέχεια θα διαμορφωθούν οι προσωρινοί και οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ανά υποδράση (με τις εγκρινόμενες, επιλαχούσες και απορριπτόμενες αιτήσεις) και θα ακολουθήσει η έκδοση απόφασης ένταξης των έργων δημοσίου χαρακτήρα της δράσης 19.2.4.

Παράλληλα, η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, έχει υποβάλλει προς έγκριση το σχέδιο πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα με διαθέσιμο προϋπολογισμό Δ.Δ. 3.475.000,00 €, η οποία εκτιμάται ότι θα δημοσιοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.


 

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564) - Οδηγίες υποβολής αίτησης στήριξης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ (ΠΡΑΞΕΙΣ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΣΩ ΟΠΣΑΑ:


H Αίτηση Στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ(πατήστε εδώ) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά / έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή.

Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.


Αναλυτικές οδηγίες για την έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», «ΟΠΣΑΑ 2014-2020 (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης)»

«Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ»

Για την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Στήριξης στο ΟΠΣΑΑ κάνουμε αναζήτηση (στο Πεδίο : Πρόσκληση) της πρόσλησης με Κωδικό M2998564 και στη σνέχεια επιλέγουμε την Υποδράση που μας ενδιαφέρει σύμφωνα με τον κωδικό της.


Τα δικαιολογητικά / έγγραφα για τα οποία είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή, εμφανίζονται στο ΟΠΣΑΑ με την ένδειξη: «ΝΑΙ» στο πεδίο: «Υποχρέωση επισύναψης».

Τα δικαιολογητικά / έγραφα, τα οποία δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά εμφανίζονται στο ΟΠΣΑΑ με την ένδειξη: «ΟΧΙ» στο πεδίο: «Υποχρέωση επισύναψης».


Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υπο-δράση αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες του παραρτήματος  στα συνημμένα της πρόσκλησης (βλ. Οδηγό διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης).

Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών (και έως ώρα 15.00) από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης θα πρέπει να υποβληθεί στα Γραφεία της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. Μεγ. Αλεξάνδρου 34 Καρδίτσα Τ.Κ. 431 32, ο φυσικός φάκελος, δηλαδή : το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, η αίτηση στήριξης και το παράρτημα αυτής, και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά / έγγραφα.

Η ΟΤΔ έχει την δυνατότητα να ζητήσει, σε πρωτότυπο, ένα δικαιολογητικό για το οποίο αμφιβάλει για την γνησιότητά του, ή τα σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή, στο αρχικό λογισμικό που παρήχθησαν.

 

Αναλυτικές οδηγίες (video) για την δημιουργία και υποβολή αιτήματος στήριξης από Δικαιούχο στο ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 από τη ΜΟΔ Α.Ε.

 

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικα με τις προσκλησεις και τις αιτήσεις στήριξης του Υπομέτρου 19.2 (έργα Δημοσίου Χαρακτήρα)

 

  

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564) - Περίληψη Πρόσκλησης

 top

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 559/20-06-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ Μ2998564)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564) - Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης

 

top

 

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης Αιτήσεων Στήριξης

της 1ης πρόσκλησης για πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα 

 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας δειγματοληπτικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης από την ΕΥΔ του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα, η ΟΤΔ δημοσιοποιεί :

 

τον Προσωρινό Πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Τ.Π CLLD/LEADER για πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα.

 

D19.2.4 Prosklisi M2998564 Prosorina

(αρχείο PDF)

Οι ενδιαφερόμενοι Δικαιούχοι που έχουν υποβάλει αίτηση στήριξης, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να δουν το αποτέλεσμα της αναλυτικής αξιολόγησης μέσω του ΟΠΣΑΑ χρησιμοποιώντας τους ατομικούς κωδικούς που έχουν ήδη λάβει κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στήριξης.

Ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίηση του θα προέλθει ύστερα από την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένου υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά υποδράση

Κατά του αποτελέσματος της αξιολόγησης οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουν (με αποδεικτικό παραλαβής) την σχετική ενημερωτική επιστολή της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Η διαδικασία που αφορά τις ενδικοφανείς προσφυγές είναι η εξής:

Ο δικαιούχος υποβάλει ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ την προσφυγή του επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, με την ανάλογη τεκμηρίωση. (αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της μέσω του ΟΠΣΑΑ δίνονται με το σχετικό εγχειρίδιο στο menuτου ΟΠΣΑΑ : Εγχειρίδια-Κανονισμοί \ Εγχειρίδια Χρήσης \ Καταχώρηση Ένστασης-Αξιολόγηση Ένστασης CLLD 19.2)

Ο δικαιούχος οριστικοποιεί την προσφυγή του στο ΟΠΣΑΑ και το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης αποστέλλεται ή κατατίθεται μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται), στην Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Μεγ. Αλεξάνδρου 34 ΤΚ 43132 Καρδίτσα, εντός της προθεσμίας των 15 ημερών.

Η προσφυγή εξετάζεται από την Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών και η ΟΤΔ θα ενημερώσει προσωπικά όλους τους αιτούντες προσφυγών για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτών.

Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών και την τυχόν μεταβολή των πόρων της πρόσκλησης (έγκριση υπερδέσμευσης πόρων), συντάσσεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης συμπεριλαμβανομένων και των προτάσεων που εξετάσθηκαν στο πλαίσιο των προσφυγών θετικά και εγκρίνεται με απόφαση της ΕΔΠ με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης.

 

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564) - Τελικός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης

 

top

 

Τελικός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης Αιτήσεων Στήριξης

της 1ης πρόσκλησης για πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα 

 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης (δειγματοληπτικός έλεγχος, εξέταση προσφυγών, έγκριση υπερδέσμευσης) των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα, η ΟΤΔ δημοσιοποιεί :

 

τον Τελικό Πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Τ.Π CLLD/LEADER για πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα.

 

D19.2.4 Prosklisi M2998564 Prosorina

(αρχείο PDF)

Οι ενδιαφερόμενοι Δικαιούχοι που έχουν υποβάλει αίτηση στήριξης, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να δουν το αποτέλεσμα της τελικής αξιολόγησης μέσω του ΟΠΣΑΑ χρησιμοποιώντας τους ατομικούς κωδικούς που έχουν ήδη λάβει κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στήριξης.

Ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται Τελικός και θα ακολουθήσει η έκδοση των αποφάσεων ένταξης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού χαρακτήρα - 1η Τροποποίηση

top

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 

1η Τροποποίηση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 


Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) με την αριθ. 2/14-06-2019 απόφασή της:


Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ε ΙΑ. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ: από 26/07/2019 σε 27/09/2019, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 15:00

 

 

Β. Την με αριθμ. πρωτ. 480/19-04-2019 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ (CLLD/LEADER)» στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 στα κάτωθι σημεία:

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού χαρακτήρα - 2η Τροποποίηση

top

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 

2η Τροποποίηση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 


Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) με την αριθ. 1/26-08-2019 απόφασή της:


Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ε ΙΑ. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ: από 27/09/2019 σε 31/10/2019, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 15:00

 

Β. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (20_Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά Υποδράση)με την προσθήκη των κάτωθι επιλέξιμων ΚΑΔ (υπηρεσιών συσκευασίας και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων) και στην υποδράση 19.2.3.1 όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην στήλη «Παρατηρήσεις» του Παραρτήματος Ι_Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υποδράση_2η Τροποποίηση.xlsx πέρααπό τις υποδράσεις 19.2.2.5 ή 19.2.3.5.

 

με τη διευκρίνιση :

- Στις περιπτώσεις όπου στον υποβληθέντα φάκελο δικαιούχου περιλαμβάνεται μόνο αποθήκευση ή ψύξη, ή μόνο εμπορία ή μόνο υπηρεσίες facon γεωργικών προϊόντων, η πρόταση υποβάλλεται και εντάσσεται στις σχετικές υποδράσεις 19.2.2.5 ή 19.2.3.5.

- Στις περιπτώσεις, όπου υφίσταται τυποποίηση και συσκευασία γεωργικών προϊόντων από τον δικαιούχο, ο οποίος ακολούθως αποθηκεύει ή / και διαθέτει / εμπορεύεται το τελικό προϊόν, η πρόταση υποβάλλεται και εντάσσεται στην υποδράση 19.2.3.1

 

Α/Α

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

417

01.63.10

Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

419

01.63.10.02

Υπηρεσίες αλωνισμού δημητριακών

420

01.63.10.03

Υπηρεσίες απολύμανσης αγροτικών προϊόντων

421

01.63.10.04

Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων

422

01.63.10.05

Υπηρεσίες αποξήρανσης και αποφλοίωσης οσπρίων και άλλων αγροτικών προϊόντων

423

01.63.10.06

Υπηρεσίες αποξήρανσης σταφίδας

424

01.63.10.07

Υπηρεσίες αποξήρανσης σύκων

425

01.63.10.08

Υπηρεσίες αποφλοίωσης αγροτικών προϊόντων

426

01.63.10.09

Υπηρεσίες βαφής και καθαρισμού σταφίδας

427

01.63.10.10

Υπηρεσίες δεματοποίησης αγροτικών προϊόντων

428

01.63.10.11

Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων

432

01.63.10.15

Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων

433

01.63.10.16

Υπηρεσίες κέρωσης καρπών

434

01.63.10.17

Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων

435

01.64

Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού

436

01.64.1

Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού

437

01.64.10

Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού

779

10.39.23.02

Υπηρεσίες θραύσης ή ξεφλουδίσματος ξηρών καρπών

803

10.41.23.02

Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων

8312

52.10.19.01

Υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ), προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων

 

 

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού χαρακτήρα - 3η Τροποποίηση

top

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 

3η Τροποποίηση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 


Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) με την αριθ. 3/29-10-2019 απόφασή της:


Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ε ΙΑ. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ: από 31/10/2019 σε 07/11/2019, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 15:00

 

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Πράξεων Ιδιωτικού χαρακτήρα - Αιτήσεις Στήριξης

 

 

 

 

 

 

Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.

 

Δελτίο Τύπου

 

Μεγάλη συμμετοχή στο CLLD/LEADER Καρδίτσας

82 προτάσεις προϋπολογισμού 13,6 εκατ. €

 

Ογδόντα δύο (82) επενδυτικές προτάσεις (Αιτήσεις Στήριξης), συνολικού προϋπολογισμού 13,6 εκατ. € υποβλήθηκαν στο ΠΣΚΕ έως και την καταληκτική προθεσμία την Πέμπτη 07 Νοεμβρίου 2019 στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Π.Ε. Καρδίτσας, η υλοποίηση των οποίων θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής μας.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε

-         στην μεταποίηση γεωργικών - δασικών προϊόντων (23 Αιτήσεις Στήριξης),

-         στον τουρισμό (18 Αιτήσεις Στήριξης) και

-         στις βιοτεχνικές δραστηριότητες (16 Αιτήσεις Στήριξης).

Η αιτούμενη δημόσια δαπάνη των προτάσεων προσεγγίζει τα 7,7 εκατ. € υπερκαλύπτοντας κατά 2,2 φορές το ύψος της προκήρυξης 3,475 εκατ. €.

Αναλυτικά ανά υποδράση :

CLLD\LEADER 2η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα


2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού ΠρογράμματοςCLLD\LEADER ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) 

  • Εδώ μπορείτε να ανακτήσετε σε ηλεκτρονική μορφή το υλικό που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣCLLD/LEADER Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

  • Το υλικό σε έντυπη μορφή διατίθεται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. (Μεγ. Αλεξάνδρου 34 - 2ος Όροφος, 43132 Καρδίτσα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ


 Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΟΠΣΑΑ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα:

από 05/07/2023 και ώρα 15:00μμ (ημερομηνία έναρξης υποβολών)

έως 11/09/2023 και ώρα 15:00μμ(ημερομηνία λήξης υποβολών)

 


Περίληψη Πρόσκλησης

Αναλυτική Πρόσκληση

Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης:

Συνημμένα Πρόσκλησης: 

 

 

CLLD\LEADER 2η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού χαρακτήρα


2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

 


  • Εδώ μπορείτε να ανακτήσετε σε ηλεκτρονική μορφή το υλικό που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 2ης ΠρόσκλησηςΕκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  • Το υλικό σε έντυπη μορφή διατίθεται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. (Μεγ. Αλεξάνδρου 34 - 2ος Όροφος, 43132 Καρδίτσα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ


 

Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα:

από 24/05/2023 και ώρα 13:00(ημερομηνία έναρξης υποβολών)

έως 28/07/2023 και ώρα 15:00(ημερομηνία λήξης υποβολών)

 

 

Περίληψη Πρόσκλησης  :


Αναλυτική Πρόσκληση
:


Παράρτημα Ι - Συνημμένα Πρόσκλησης :

01. Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής :

02. Υπόδειγμα Αίτησης Στήριξης :

03α. Αίτηση Στήριξης - Συμπληρωματικά Στοιχεία  :

03β. Αίτηση Στήριξης - Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εργασιών :

03γ. Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες :

04. Μελέτη Βιωσιμότητας :

05.Πίνακας Δικαιολογητικών :

06.Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου :

07.Υπόδειγμα δήλωσης ΜΜΕ :

08.Υπόδειγμα Δήλωσης De Minimis :

09.Ορισμός ΜΜΕ :

10.Ορισμός Προβληματικής :

11.Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία:

12.Υπόδειγμα Έκθεσης Αυτοψίας :

13.Σχέδιο εγγράφου για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων :

14.Υπόδειγμα Πίνακα Αποτελεσμάτων :

15.Υπόδειγμα Πίνακα Κατάταξης :

16.Υπόδειγμα Υποβολής Προσφυγής :

17.Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης :

18.Υπόδειγμα Πινακίδας :

19.Λογότυπα :

20. Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά Υποδράση :

21. Παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ & Δασμολόγιο 2018 :

Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα :

 

LEADER : Με εστίαση στη Λίμνη Πλαστήρα και γύρω από τη πόλη συνεχίζονται οι αυτοψίες σε ιδιωτικές επενδύσεις και δημόσιες παρεμβάσεις!

✅ Αισθητικές παρεμβάσεις - αναπλάσεις οικισμών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Μορφοβούνι-Νεοχώρι) 

✅ Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχείου Α΄Κατηγορίας στη Λίμνη Πλαστήρα 

✅ Ίδρυση οινοποιείου - αποστακτηρίου στη Μητρόπολη 

✅ Ίδρυση γηπέδων αντισφαίρισης περιφερειακά της Καρδίτσας 

✅ Εκσυγχρονισμός επιχείρησης δασοκομικών προϊόντων περιφερειακά της Καρδίτσας

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.