24410 42363 26345   24410 71636

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού χαρακτήρα - 1η Τροποποίηση

top

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 

1η Τροποποίηση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 


Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) με την αριθ. 2/14-06-2019 απόφασή της:


Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ε ΙΑ. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ: από 26/07/2019 σε 27/09/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00

 

 

Β. Την με αριθμ. πρωτ. 480/19-04-2019 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ (CLLD/LEADER)» στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 στα κάτωθι σημεία:

Β.1  Άρθρο 1, - 1.3.2 Ιδιωτική συμμετοχή, το σημείο:

«Ειδικά για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του Άρθρου 14 του Καν (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και ειδικότερα μέσω εγκεκριμένου τραπεζικού δανεισμού (η έγκριση του δανείου προαπαιτείται της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης) και με μορφή που δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Όταν γίνεται χρήση Υπεύθυνης Δήλωσης περί ιδίων πόρων, θα πρέπει να αναγράφεται ότι σε περίπτωση δανεισμού, που θα ανέρχεται στο ως άνω ποσοστό, το δάνειο θα πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε είδους κρατική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων ή επιδοτήσεων επιτοκίου, ή δανείου με ευνοϊκότερους όρους χορήγησης μέσω κάθε είδους χρηματοδοτικών εργαλείων».

τροποποιείται σε :

«Ειδικά για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του Άρθρου 14 του Καν (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και ειδικότερα μέσω εγκεκριμένου τραπεζικού δανεισμού ή προέγκρισης δανείου ή πρόθεσης χορήγησης δανείου (η έγκριση του δανείου προαπαιτείται της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης) και με μορφή που δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Για την εκπλήρωση του χαρακτήρα κινήτρου η έγκριση δανεισμού που πραγματοποιείται πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης θα πρέπει να περιλαμβάνει την αίρεση ότι το δάνειο θα χορηγηθεί μόνο εάν η επενδυτική πρόταση ενταχθεί στην δράση ώστε να μην συνιστά ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Όταν γίνεται χρήση Υπεύθυνης Δήλωσης περί ιδίων πόρων, θα πρέπει να αναγράφεται ότι σε περίπτωση δανεισμού, που θα ανέρχεται στο ως άνω ποσοστό, το δάνειο θα πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε είδους κρατική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων ή επιδοτήσεων επιτοκίου, ή δανείου με ευνοϊκότερους όρους χορήγησης μέσω κάθε είδους χρηματοδοτικών εργαλείων».

 

Β.2  Άρθρο 3, διαγράφεται η περίπτωση :

«στ) Υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται ή θα ενταχθούν σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. Franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης), για τις υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.6.2, 19.2.7.2, 19.2.7.3 και 19.2.7.7».

 

Β.3  Άρθρο 5 - 5.3 Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Μίσθωση ακινήτων

Από:

«Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές, απαιτούνται είτε αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου είτε μακροχρόνια μίσθωση που να καλύπτει χρονική περίοδο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15), έτη επί του γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου, στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή σε περίπτωση μικρών προσθηκών που συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του κτιρίου οι οποίες σε κάθε περίπτωση αποτελούν λιγότερο από το 10% του αιτούμενου κόστους, εννέα (9) έτη.

Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΤΠ, γίνονται δεκτά προσύμφωνα μίσθωσης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου (όσον αφορά τα προσύμφωνα μίσθωσης και την αγορά ακινήτου θα πρέπει να μην αποτελούν ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση έτσι ώστε να πληρούται ο χαρακτήρας κινήτρου στην περίπτωση επενδύσεων που υλοποιούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014).

Οι παραπάνω χρονικοί περίοδοι, υπολογίζονται από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία υπογραφής τους θα πρέπει να είναι πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Σε κάθε περίπτωση το γήπεδο ή το οικόπεδο ή το ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών, εκτός της περίπτωσης που το βάρος έχει προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την ίδια φύση επένδυσης ή θα προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την υλοποίηση της πρότασης ή από δάνειο για την αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής, από την οποία επλήγη η επιχείρηση.

Σε περίπτωση που σκοπός της πράξης είναι αποκλειστικά ή εν μέρει ο  οινοτουρισμός με την έννοια του Ν. 4276/2014(ΦΕΚ 155/Α/30−07−2014), τότε ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί στο σύνολό του ή στο μέρος που αναλογεί στην επένδυση τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 1746/21-01-2015 (ΦΕΚ135/Β/2015).

 

τροποποιείται σε :

Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές, απαιτούνται είτε αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου είτε μακροχρόνια μίσθωση που να καλύπτει χρονική περίοδο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15), έτη επί του γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου, στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή σε περίπτωση μικρών προσθηκών που συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του κτιρίου οι οποίες σε κάθε περίπτωση αποτελούν λιγότερο από το 10% του αιτούμενου κόστους, εννέα (9) έτη.

Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΤΠ, γίνονται δεκτά προσύμφωνα μίσθωσης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου (όσον αφορά τα προσύμφωνα μίσθωσης ή αγοράς ακινήτου θα πρέπει να μην αποτελούν ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση έτσι ώστε να πληρούται ο χαρακτήρας κινήτρου στην περίπτωση επενδύσεων που υλοποιούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014). Στις περιπτώσεις που στα σχετικά συμφωνητικά (αφορά και τα μισθωτήρια και τα προσύμφωνα) προβλέπεται ότι θα ισχύουν μόνο σε περίπτωση που η επιχείρηση ενταχθεί σε μια δράση, ενώ σε περίπτωση μη ένταξης παύει η ισχύς τους, τα εν λόγω συμφωνητικά δεν συνιστούν ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση και είναι αποδεκτά.

Οι παραπάνω χρονικοί περίοδοι, υπολογίζονται από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία υπογραφής τους θα πρέπει να είναι πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Σε κάθε περίπτωση το γήπεδο ή το οικόπεδο ή το ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών, εκτός της περίπτωσης που το βάρος έχει προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την ίδια φύση επένδυσης ή θα προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την υλοποίηση της πρότασης ή από δάνειο για την αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής, από την οποία επλήγη η επιχείρηση.

Στις περιπτώσεις άυλων ενεργειών και προμήθειας εξοπλισμού που δεν απαιτεί την μόνιμη εγκατάστασή του ή ήπιες ενέργειες που δεν συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο, δεν απαιτείται ο έλεγχος ύπαρξης βαρών και διεκδικήσεων.

Σε περίπτωση που σκοπός της πράξης είναι αποκλειστικά ή εν μέρει ο  οινοτουρισμός με την έννοια του Ν. 4276/2014(ΦΕΚ 155/Α/30−07−2014), τότε ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί στο σύνολό του ή στο μέρος που αναλογεί στην επένδυση τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 1746/21-01-2015 (ΦΕΚ135/Β/2015).

 

Β.4.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ

στην υποδράση 19.2.2.6 οι ειδικοί όροι :

Από:

«Πολύ μικρές επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό ≤ 150.000€ ΚΥΑ 4912/120862/30-10-2015»

 

τροποποιείται σε :

«Πολύ μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Μ.Α.Α.Ε. συμπεριλαμβανομένων και των μελών των αγροτικών νοικοκυριών εγγεγραμμένων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών Κ.Η.Μ.Ο.) με συνολικό προϋπολογισμό ≤ 150.000€. Η εγγραφή στο ΜΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και της δημοσιοποίησης του πίνακα κατάταξης, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης.»

 

Β.5  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Έντυπο 01_Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής)

τροποποιείται στα κάτωθι σημεία:

Β.5.1  Κεφ. 2. Οδηγίες για την εξέταση των κριτήριων επιλεξιμότητας πράξεων:

Κριτήριο 6

Από:

«Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές, απαιτούνται είτε αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου είτε μακροχρόνια μίσθωση που να καλύπτει χρονική περίοδο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη από τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή του οικοπέδου ή / και του ακινήτου, στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις.

Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή σε περίπτωση μικρών προσθηκών που συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του κτιρίου οι οποίες σε κάθε περίπτωση αποτελούν λιγότερο από το 10% του αιτούμενου κόστους, εννέα (9) έτη από τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο τοπικό πρόγραμμα, γίνονται δεκτά προσύμφωνα μίσθωσης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου. (όσον αφορά τα προσύμφωνα μίσθωσης και την αγορά ακινήτου θα πρέπει να μην αποτελούν ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση έτσι ώστε να πληρούται ο χαρακτήρας κινήτρου στην περίπτωση επενδύσεων που υλοποιούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014).

Σε κάθε περίπτωση το γήπεδο ή το οικόπεδο ή το ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών (απαιτείται πιστοποιητικό), εκτός της περίπτωσης που το βάρος έχει προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την ίδια φύση επένδυσης ή θα προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την υλοποίηση της πρότασης ή από δάνειο για την αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής, από την οποία επλήγη η επιχείρηση.

Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά οικοδομημένης ή μη οικοδομημένης γης, σε περιπτώσεις πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακές υποδομές, για ποσό μέχρι το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15% (σε περίπτωση χρήσης του Άρθρου 14 του Καν. 651/2014 είναι επιλέξιμες μόνο ενεργές επιχειρηματικές εγκαταστάσεις).

Τέλος, εξετάζεται η υποβολή βεβαίωσης χρήσεων γης για την προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης της επένδυσης.

Το κριτήριο δεν αφορά προτάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο άυλες ενέργειες.

Προσοχή: Κατά τη διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων για τις επιλεγείσες προτάσεις, θα απαιτηθεί (με ποινή απένταξης) η υποβολή :

 • Πιστοποιητικού μεταγραφής,
 • Πιστοποιητικού μη διεκδικήσεων,
 • Πιστοποιητικού ιδιοκτησίας.»

τροποποιείται σε :

«Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές, απαιτούνται είτε αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου είτε μακροχρόνια μίσθωση που να καλύπτει χρονική περίοδο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη από τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή του οικοπέδου ή / και του ακινήτου, στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις.

Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή σε περίπτωση μικρών προσθηκών που συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του κτιρίου οι οποίες σε κάθε περίπτωση αποτελούν λιγότερο από το 10% του αιτούμενου κόστους, εννέα (9) έτη από τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΤΠ, γίνονται δεκτά προσύμφωνα μίσθωσης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου (όσον αφορά τα προσύμφωνα μίσθωσης ή αγοράς ακινήτου θα πρέπει να μην αποτελούν ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση έτσι ώστε να πληρούται ο χαρακτήρας κινήτρου στην περίπτωση επενδύσεων που υλοποιούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014). Στις περιπτώσεις που στα σχετικά συμφωνητικά (αφορά και τα μισθωτήρια και τα προσύμφωνα) προβλέπεται ότι θα ισχύουν μόνο σε περίπτωση που η επιχείρηση ενταχθεί σε μια δράση, ενώ σε περίπτωση μη ένταξης παύει η ισχύς τους, τα εν λόγω συμφωνητικά δεν συνιστούν ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση και είναι αποδεκτά.

Σε κάθε περίπτωση το γήπεδο ή το οικόπεδο ή το ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών (απαιτείται πιστοποιητικό), εκτός της περίπτωσης που το βάρος έχει προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την ίδια φύση επένδυσης ή θα προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την υλοποίηση της πρότασης ή από δάνειο για την αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής, από την οποία επλήγη η επιχείρηση.

Στις περιπτώσεις άυλων ενεργειών και προμήθειας εξοπλισμού που δεν απαιτεί την μόνιμη εγκατάστασή του ή ήπιες ενέργειες που δεν συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο, δεν απαιτείται ο έλεγχος ύπαρξης βαρών και διεκδικήσεων.

Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά οικοδομημένης ή μη οικοδομημένης γης, σε περιπτώσεις πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακές υποδομές, για ποσό μέχρι το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15% (σε περίπτωση χρήσης του Άρθρου 14 του Καν. 651/2014 είναι επιλέξιμες μόνο ενεργές επιχειρηματικές εγκαταστάσεις).

Τέλος, εξετάζεται η υποβολή βεβαίωσης χρήσεων γης για την προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης της επένδυσης.

Το κριτήριο δεν αφορά προτάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο άυλες ενέργειες.

Προσοχή: Κατά τη διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων για τις επιλεγείσες προτάσεις, θα απαιτηθεί (με ποινή απένταξης) η υποβολή :

 • Πιστοποιητικού μεταγραφής,
 • Πιστοποιητικού μη διεκδικήσεων,
 • Πιστοποιητικού ιδιοκτησίας.»

 

Β.5.2  Κεφ. 2. οδηγίες για την εξέταση των κριτήριων επιλεξιμότητας πράξεων:

Κριτήριο 26

Από:

«Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και δάνειο ή/και συνδυασμό τους. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Σε περίπτωση που χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ συνδυάζονται με επιχορηγήσεις:

α) οι διατάξεις που ισχύουν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ εφαρμόζονται σε όλες τις μορφές στήριξης για τις εν λόγω πράξεις.

β) πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και συνδυασμού επιχορηγήσεων με χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.

γ) πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγραφές για την κάθε μορφή στήριξης.

δ) μπορεί ο συνδυασμός τους να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισμα όλων των συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης δαπάνης (το τμήμα χρηματοδοτικού εργαλείου υποστηριζόμενο από το ΕΣΠΑ μαζί με την Επιχορήγηση να είναι μικρότερο ή ίσο του επιχορηγούμενου π/υ του επενδυτικού σχεδίου).

ε) οι επιχορηγήσεις δεν χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή στήριξης που ελήφθη από χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.

στ) τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ δεν χρησιμοποιούνται για τη προχρηματοδότηση επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι όταν το χρηματοδοτικό εργαλείο εμπεριέχει ενίσχυση, το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτής σωρεύει με την επιχορήγηση κατά τον υπολογισμό του ορίου που θέτουν οι Κανονισμοί χορήγησης των ενισχύσεων.

Η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δύναται να τεκμηριώνεται, είτε με (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου, είτε με σχετικό τραπεζικό έγγραφο.

Ειδικά για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του Άρθρου 14  του Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και ειδικότερα μέσω εγκεκριμένου τραπεζικού δανεισμού (η έγκριση του δανείου προαπαιτείται της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης) και με μορφή που δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Όταν γίνεται χρήση Υπεύθυνης Δήλωσης περί ιδίων πόρων, θα πρέπει να αναγράφεται ότι σε περίπτωση δανεισμού, που θα ανέρχεται στο ως άνω ποσοστό, το δάνειο θα πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε είδους κρατική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων ή επιδοτήσεων επιτοκίου, ή δανείου με ευνοϊκότερους όρους χορήγησης μέσω κάθε είδους χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η απουσία κάθε κρατικής στήριξης, πρέπει να επιβεβαιώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που χρηματοδοτείται και σε όλα τα στάδια (αίτηση, προκαταβολή, ενδιάμεσες πληρωμές, τελική πληρωμή) προκειμένου η εν λόγω ενίσχυση να είναι συμβατή.

Διευκρινίζεται ότι, κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει πράξη με προϋπολογισμό στα ανώτατα όρια που τίθενται ανά υποδράση, ωστόσο ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των πόρων της κάθε υποδράσης. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση χρήσης του Καν. (ΕΕ) 1407/2013, δεν μπορεί να υποβληθεί πρόταση με δημόσια δαπάνη άνω των 200.000€. Σε περίπτωση επένδυσης από επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων το ποσό των ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 € σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Όλα τα τραπεζικά έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης

Σε περίπτωση υφιστάμενων νομικών προσώπων, απαιτούνται όλα τα ανωτέρω είτε από την εταιρεία, είτε από τα μέλη της εταιρείας με την πρόσθετη δέσμευση (Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου) ότι σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης θα ακολουθήσει διαδικασία ισόποσης αύξησης κεφαλαίου, πριν την απόφαση ένταξης.

Σε περίπτωση υπό ίδρυση νομικών προσώπων όλα τα παραπάνω εξετάζονται σε επίπεδο εταίρων.

Επισημαίνεται ότι επειδή η κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο σε όλες τις υποδράσεις (εκτός των 19.2.1.1 και 19.2.1.2), η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης βαθμολογείται με μηδέν (0)

 

τροποποιείται σε :

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και δάνειο ή/και συνδυασμό τους. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Σε περίπτωση που χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ συνδυάζονται με επιχορηγήσεις:

α) οι διατάξεις που ισχύουν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ εφαρμόζονται σε όλες τις μορφές στήριξης για τις εν λόγω πράξεις.

β) πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και συνδυασμού επιχορηγήσεων με χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.

γ) πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγραφές για την κάθε μορφή στήριξης.

δ) μπορεί ο συνδυασμός τους να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισμα όλων των συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης δαπάνης (το τμήμα χρηματοδοτικού εργαλείου υποστηριζόμενο από το ΕΣΠΑ μαζί με την Επιχορήγηση να είναι μικρότερο ή ίσο του επιχορηγούμενου π/υ του επενδυτικού σχεδίου).

ε) οι επιχορηγήσεις δεν χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή στήριξης που ελήφθη από χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.

στ) τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ δεν χρησιμοποιούνται για τη προχρηματοδότηση επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι όταν το χρηματοδοτικό εργαλείο εμπεριέχει ενίσχυση, το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτής σωρεύει με την επιχορήγηση κατά τον υπολογισμό του ορίου που θέτουν οι Κανονισμοί χορήγησης των ενισχύσεων.

Η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δύναται να τεκμηριώνεται, είτε με (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου, είτε με σχετικό τραπεζικό έγγραφο.

Ειδικά για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του Άρθρου 14 του Καν (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και ειδικότερα μέσω εγκεκριμένου τραπεζικού δανεισμού ή προέγκρισης δανείου ή πρόθεσης χορήγησης δανείου (η έγκριση του δανείου προαπαιτείται της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης) και με μορφή που δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Για την εκπλήρωση του χαρακτήρα κινήτρου η έγκριση δανεισμού που πραγματοποιείται πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης θα πρέπει να περιλαμβάνει την αίρεση ότι το δάνειο θα χορηγηθεί μόνο εάν η επενδυτική πρόταση ενταχθεί στην δράση ώστε να μην συνιστά ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Όταν γίνεται χρήση Υπεύθυνης Δήλωσης περί ιδίων πόρων, θα πρέπει να αναγράφεται ότι σε περίπτωση δανεισμού, που θα ανέρχεται στο ως άνω ποσοστό, το δάνειο θα πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε είδους κρατική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων ή επιδοτήσεων επιτοκίου, ή δανείου με ευνοϊκότερους όρους χορήγησης μέσω κάθε είδους χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η απουσία κάθε κρατικής στήριξης, πρέπει να επιβεβαιώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που χρηματοδοτείται και σε όλα τα στάδια (αίτηση, προκαταβολή, ενδιάμεσες πληρωμές, τελική πληρωμή) προκειμένου η εν λόγω ενίσχυση να είναι συμβατή.

Διευκρινίζεται ότι, κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει πράξη με προϋπολογισμό στα ανώτατα όρια που τίθενται ανά υποδράση, ωστόσο ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των πόρων της κάθε υποδράσης. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση χρήσης του Καν. (ΕΕ) 1407/2013, δεν μπορεί να υποβληθεί πρόταση με δημόσια δαπάνη άνω των 200.000€. Σε περίπτωση επένδυσης από επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων το ποσό των ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 € σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Όλα τα τραπεζικά έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης

Σε περίπτωση υφιστάμενων νομικών προσώπων, απαιτούνται όλα τα ανωτέρω είτε από την εταιρεία, είτε από τα μέλη της εταιρείας με την πρόσθετη δέσμευση (Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου) ότι σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης θα ακολουθήσει διαδικασία ισόποσης αύξησης κεφαλαίου, πριν την απόφαση ένταξης.

Σε περίπτωση υπό ίδρυση νομικών προσώπων όλα τα παραπάνω εξετάζονται σε επίπεδο εταίρων.

Επισημαίνεται ότι επειδή η κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο σε όλες τις υποδράσεις (εκτός των 19.2.1.1 και 19.2.1.2), η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης βαθμολογείται με μηδέν (0)

 

Β.5.3  Κεφ. 3 Υποδράσεις Τοπικού Προγράμματος

Υποδράση 19.2.2.2 - Κριτήρια Επιλογής :

Το κριτήριο Μ19.2_031 «Εξασφάλιση πρώτων υλών» διαγράφεται

Στο κριτήριο Μ19.2_004 «Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας», η βαρύτητα αυξάνει από (τρία) 3% σε (τέσσερα) 4%

Στο κριτήριο Μ19.2_029 «Σύσταση φορέα», η βαρύτητα αυξάνει από (τρία) 3% σε (πέντε) 5%

 

Β.5.4  Κεφ. 3 Υποδράσεις Τοπικού Προγράμματος

Υποδράσεις: 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.6.2, 19.2.7.2, 19.2.7.3 και 19.2.7.7, Αναλυτική Περιγραφή

Διαγράφεται η παράγραφος :

«Δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται ή θα ενταχθούν σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. Franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης)»

 

Β.5.5  Κεφ. 3 Υποδράσεις Τοπικού Προγράμματος

Υποδράση 19.2.2.6

Αναλυτική Περιγραφή

Διαγράφεται η φράση :

«Για την έναρξη λειτουργίας απαιτείται η εγγραφή των υπευθύνων των μονάδων αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ), ΚΥΑ 4912/120862/2015».

Προστίθεται η φράση :

«Οι δικαιούχοι στο πλαίσιο της υποδράσης θα έχουν τη δυνατότητα να μην μεταποιούν αποκλειστικά την ίδια της παραγωγή, εφόσον το επιθυμούν.»

 

Δικαιούχοι :

Από:

«Φυσικά και Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με τη μορφή πολύ μικρής επιχείρησης, της αυτή ορίζεται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, τα οποία κατά την κατάθεση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής πληρούν της προϋποθέσεις του Άρθρου 6 και 7 της ΚΥΑ 4912/120862/30-10-2015 (ΦΕΚ/Β/2468/2015) σχετικά με της «Μονάδες προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής». Δεν υποχρεούνται να της ικανοποιούν κατά την κατάθεση της αίτησης στήριξης.»

 

τροποποιείται σε :

«Πολύ μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) συμπεριλαμβανομένων και των μελών των αγροτικών νοικοκυριών εγγεγραμμένων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιών (ΚΗΜΟ).

Η εγγραφή στο ΜΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολής της αίτησης στήριξης και της δημοσιοποίησης του πίνακα κατάταξης, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης.»

 

Β.5.6  Κεφ. 4 Κριτήρια επιλογής Υποδράσεων Τοπικού Προγράμματος,

Στο κριτήριο Μ19.2_031 «Εξασφάλιση πρώτων υλών» του Πίνακα :

Διαγράφεται η υποδράση 19.2.2.2 από την τελευταία στήλη.

 

Β.5.7  Κεφ. 5 Διευκρινήσεις επί των Κριτηρίων Επιλογής

Κριτήριο Μ19.2_016 «Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου»:

Από:

«Βαθμολογείται το ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου αφού εξεταστεί η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια κεφάλαια) ή/και δάνειο ή/και συνδυασμό τους.

Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται από έγγραφο Τραπεζικού Ιδρύματος ή άλλου χρηματοπιστωτικού φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση.

Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής βαθμολογείται με μηδέν (0).

Το κριτήριο βαθμολογείται ανάλογα με το ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της συνολικής ιδιωτικής συμμετοχής.

Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, απαιτείται να έχουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

Άμεσα διαθέσιμα κεφάλαια εκτός από τις βεβαιώσεις καταθέσεων, ύπαρξης μετοχών, τίτλων κ.α., αποτελεί και η έγκριση δανείου.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου τα ανωτέρω, μπορεί να εξετάζονται και σε επίπεδο εταίρων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου εκπροσώπου στην οποία να δηλώνεται ότι σε περίπτωση ένταξης θα ακολουθήσει αντίστοιχη αύξηση κεφαλαίου.

Σε περίπτωση συνδικαιούχων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, απαιτείται η Υπεύθυνη Δήλωση από όλους τους συνδικαιούχους ξεχωριστά, ότι σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα, όλο το ποσό του τραπεζικού λογαριασμού είναι στη διάθεση του υποψήφιου δικαιούχου.

Ειδικά για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του Άρθρου 14 του Καν (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και ειδικότερα μέσω εγκεκριμένου τραπεζικού δανεισμού (η έγκριση του δανείου προαπαιτείται της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης) και με μορφή που δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Όταν γίνεται χρήση Υπεύθυνης Δήλωσης περί ιδίων πόρων, θα πρέπει να αναγράφεται ότι σε περίπτωση δανεισμού, που θα ανέρχεται στο ως άνω ποσοστό, το δάνειο θα πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε είδους κρατική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων ή επιδοτήσεων επιτοκίου, ή δανείου με ευνοϊκότερους όρους χορήγησης μέσω κάθε είδους χρηματοδοτικών εργαλείων.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋπολογισμό στα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια.

Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας πράξης στη συγκεκριμένη υποδράση, αποτελεί η ύπαρξη διαθέσιμων πόρων στο ύψος του συνολικού προϋπολογισμού αυτής.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις όπου ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του τελευταίου εν δυνάμει ενταχθέντος δικαιούχου υπερκαλύπτει τον διαθέσιμο από την πρόσκληση προϋπολογισμό της συγκεκριμένης υποδράσης μετά τη διαδικασία των σημείων 9.3 και 9.4 της Υ.Α. 7888/14-9-2018, η ένταξη του δικαιούχου δύναται να πραγματοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη αυτού και τη δέσμευση του για την ολοκλήρωση της εντασσόμενης πράξης καλύπτοντας την προκύπτουσα διαφορά με ίδια κεφάλαια.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση χρήσης του Καν. (ΕΕ) 1407/2013, δεν μπορεί να υποβληθεί πρόταση με δημόσια δαπάνη άνω των 200.000 €.»

 

τροποποιείται σε :

«Βαθμολογείται το ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου αφού εξεταστεί η περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Στήριξης.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια κεφάλαια) ή/και δάνειο ή/και συνδυασμό τους.

Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται από έγγραφο Τραπεζικού Ιδρύματος ή άλλου χρηματοπιστωτικού φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση.

Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής βαθμολογείται με μηδέν (0).

Το κριτήριο βαθμολογείται ανάλογα με το ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της συνολικής ιδιωτικής συμμετοχής.

Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, απαιτείται να έχουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

Άμεσα διαθέσιμα κεφάλαια εκτός από τις βεβαιώσεις καταθέσεων, ύπαρξης μετοχών, τίτλων κ.α., αποτελεί και η έγκριση δανείου.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου τα ανωτέρω, μπορεί να εξετάζονται και σε επίπεδο εταίρων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου εκπροσώπου στην οποία να δηλώνεται ότι σε περίπτωση ένταξης θα ακολουθήσει αντίστοιχη αύξηση κεφαλαίου.

Σε περίπτωση συνδικαιούχων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, απαιτείται η Υπεύθυνη Δήλωση από όλους τους συνδικαιούχους ξεχωριστά, ότι σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα, όλο το ποσό του τραπεζικού λογαριασμού είναι στη διάθεση του υποψήφιου δικαιούχου.

Ειδικά για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του Άρθρου 14 του Καν (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και ειδικότερα μέσω εγκεκριμένου τραπεζικού δανεισμού ή προέγκρισης δανείου ή πρόθεσης χορήγησης δανείου (η έγκριση του δανείου προαπαιτείται της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης) και με μορφή που δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Για την εκπλήρωση του χαρακτήρα κινήτρου η έγκριση δανεισμού που πραγματοποιείται πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης θα πρέπει να περιλαμβάνει την αίρεση ότι το δάνειο θα χορηγηθεί μόνο εάν η επενδυτική πρόταση ενταχθεί στην δράση ώστε να μην συνιστά ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Όταν γίνεται χρήση Υπεύθυνης Δήλωσης περί ιδίων πόρων, θα πρέπει να αναγράφεται ότι σε περίπτωση δανεισμού, που θα ανέρχεται στο ως άνω ποσοστό, το δάνειο θα πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε είδους κρατική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων ή επιδοτήσεων επιτοκίου, ή δανείου με ευνοϊκότερους όρους χορήγησης μέσω κάθε είδους χρηματοδοτικών εργαλείων.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋπολογισμό στα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια.

Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας πράξης στη συγκεκριμένη υποδράση, αποτελεί η ύπαρξη διαθέσιμων πόρων στο ύψος του συνολικού προϋπολογισμού αυτής.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις όπου ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του τελευταίου εν δυνάμει ενταχθέντος δικαιούχου υπερκαλύπτει τον διαθέσιμο από την πρόσκληση προϋπολογισμό της συγκεκριμένης υποδράσης μετά τη διαδικασία των σημείων 9.3 και 9.4 της Υ.Α. 7888/14-9-2018, η ένταξη του δικαιούχου δύναται να πραγματοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη αυτού και τη δέσμευση του για την ολοκλήρωση της εντασσόμενης πράξης καλύπτοντας την προκύπτουσα διαφορά με ίδια κεφάλαια.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση χρήσης του Καν. (ΕΕ) 1407/2013, δεν μπορεί να υποβληθεί πρόταση με δημόσια δαπάνη άνω των 200.000 €.»

 

Β.5.8  Κεφ. 5 Διευκρινήσεις επί των Κριτηρίων Επιλογής

Κριτήριο : Μ19.2_031 Εξασφάλιση πρώτων υλών

στην περιγραφή διαγράφεται η λέξη «19.2.2.2»

και τροποποιείται ως εξής :

«Εξετάζεται η περιγραφή του αντίστοιχου πεδίου της Αίτησης Στήριξης των προτάσεων στην υποδράση 19.2.3.1 όπου αναφέρεται το ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης ύλης που εξασφαλίζεται από ιδία παραγωγή του δικαιούχου και τεκμηριώνεται από :

 • Ε9, Ιδιωτικά Συμφωνητικά μίσθωσης ή/και
 • ΟΣΔΕ, Ε3»

 

Β.6  Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (03α_Αίτηση Στήριξης - Συμπληρωματικά Στοιχεία)

στον τίτλο του πεδίου 17.4 διαγράφεται η λέξη «19.2.2.2»

και τροποποιείται ως εξής :

«ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

αφορά μόνο προτάσεις της υποδράσης 19.2.3.1»

 

Β.7 Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (06_Υπεύθυνη Δήλωση Αίτηση Στήριξης - Συμπληρωματικά Στοιχεία)

διαγράφονται τα σημεία 27 και 28 της Υ.Δ. και το σημείο 29 αναριθμείται σε 27

 

Β.8 Τροποποιείται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (20_Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά Υποδράση) με την προσθήκη νέων επιλέξιμων ΚΑΔ, την διαγραφή ΚΑΔ και διορθώσεων προφανών σφαλμάτων όπως αποτυπώνονται στην στήλη «παρατηρήσεις» του Παραρτήματος Ι_Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υποδράση_1η Τροποποίηση.xlsx

Ετικέτες: LEADER, Προκηρύξεις

LEADER Logo paa Logo espa

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

  

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.