Τηλ. κέντρο: 24410 42363, 26345, Fax: 24410 71636

 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 

 •  

  Τοπικό Πρόγραμμα

   

  Το Τοπικό Πρόγραμμα «Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας» με φορέα υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε) εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 3206/21-12-2016 (ΦΕΚ 4111/Β) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων.

 •  

  Περιοχή Εφαρμογής

   

  Σύμφωνα με την «Τυπολογία αγροτικών – αστικών περιοχών της ΕΕ», καθώς και την εξειδίκευση για τη χώρα, που προκύπτει από το εγκεκριμένο «Εθνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 (ΠΑΑ)», η Περιοχή Παρέμβασης (Εφαρμογής) του Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER αποτελείται από το σύνολο των 144 Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που ανήκουν στους 6 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας με εξαίρεση το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως της Δ. Κ. Καρδίτσας .(1)

  Η συνολική έκταση της περιοχής ανέρχεται στα 2.630,36 km2 και ο Μόνιμος Πληθυσμός της στους 76.488 κατοίκους (πληθυσμιακή πυκνότητα 29 κάτοικοι/km2). (2)

   

   Η Περιοχή Παρέμβασης αποτελεί μια ενιαία γεωγραφική και κοινωνικο-οικονομική ενότητα στην οποία μέσου του Τοπικού Προγράμματος θα εφαρμοστεί μια στρατηγική τοπικής ανάπτυξης που θα αναδείξει τη συμπληρωματικότητα και αλληλεξάρτηση πεδινής και ορεινής ζώνης. Χαρακτηρίζεται δε ως προς την έκτασή της κατά 45,02% πεδινή, 48,56% ορεινή και 6,42% ημιορεινή. Ο πληθυσμός της κατανέμεται κατά 72,79% στις 75 πεδινές, κατά 19,95% στις 61 ορεινές και κατά 7,26% στις 8 ημιορεινές Κοινότητες.

   

   


  (1) Από τη Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας με συνολική έκταση 34,36 km2 και πληθυσμό 39.119 κατοίκους, περιλαμβάνεται μόνο η Εκτός Σχεδίου περιοχή έκτασης 27,25km2 και 2.063 κατοίκους μόνιμο πληθυσμό, ενώ εξαιρείται το τμήμα που αντιστοιχεί στο εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλεως (7,1km2 ) λόγω των πληθυσμιακών κριτηρίων (37.056 κάτοικοι > 15.000)

   

  (2) ΕΛΣΤΑΤ απογραφή 2011

   

 •  

  Δικαιούχοι

   

  Ανάλογα με τη φύση των έργων / παρεμβάσεων, δικαιούχοι μπορεί να είναι:

   

  Για τις Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τη μορφή της μεσίας, πολύ μικρής και μικρής επιχείρησης των οποίων η επιλεξιμότητα καθορίζεται στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο και εξειδικεύεται ανα Υπο-Δράση στο Τοπικό Πρόγραμμα.

  • Ως πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

  • Ως μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

  • Ως μεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.  Οδηγός χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ

  Καταχώριση ως ΜΜΕ: πολλαπλά σημεία πρόσβασης
  Δεν υπάρχει ενιαίο σημείο πρόσβασης για την καταχώριση μιας επιχείρησης ως ΜΜΕ. Ανάλογα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης και τη διαχειριστική αρχή (ευρωπαϊκή, εθνική, περιφερειακή) στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, θα υπάρχουν χωριστές διαδικασίες καταχώρισης. Καταβάλλονται προσπάθειες για να τεθεί σε λειτουργία όσο το δυνατόν περισσότερο η ηλεκτρονική καταχώριση. Ο ιστότοπος «Η Ευρώπη σου» παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και υποδεικνύει τα σχετικά γραφεία καταχώρισης, όπου απαιτούνται, και είναι διαθέσιμα. Ένα παράδειγμα είναι το μητρώο δικαιούχων στη διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»:

  Για τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα: ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, η ΟΤΔ ή μέλος αυτής καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα καθορίζεται στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο και εξειδικεύεται ανα Υπο-Δράση στο Τοπικό Πρόγραμμα.


  Για τα Σχέδια Συνεργασίας (Διατοπική Διακρατική): ΟΤΔ καθώς και φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου ή συλλογικά συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης των τοπικών προγραμμάτων ή έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σχετική με το θέμα της συνεργασίας και από το καταστατικό τους προκύπτει η δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόμενων ενεργειών.

 • Αρμόδιοι Φορείς για την υλοποίηση

  Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε∆Π LEADER 2014-2020) ως επίπεδο λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και εφαρµογή του Τοπικού Προγράµµατος είναι αρµόδιες για:

  • τη διαδικασία προκήρυξης και αξιολόγησης των προτάσεων,
  • τη σύνταξη Τεχνικών ∆ελτίων Πράξεων και τροποποιήσεις αυτών,
  • την παρακολούθηση πράξεων (παραλαβή αιτηµάτων πληρωµής, διοικητικός έλεγχος, επιτόπια επιθεώρηση, επιβεβαίωση οικονοµικού/φυσικού αντικειµένου, καταβολή ενίσχυσης).

  Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥ∆ ΠΑΑ 2014-2020)

  • Είναι συνολικά αρµόδια για τη διαχείριση και εφαρµογή του ΠΑΑ 2014-2020.

  Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020)

  • Είναι αρµόδια για το συντονισµό και την παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής των Προγραµµάτων Τοπικής Ανάπτυξης στη χώρα.

  Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

  • Ως Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης, (ΕΦ∆), είναι αρµόδια για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Προγραµµάτων Τοπικής Ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο.

  Ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ),

  • Είναι αρµόδιος για τη διενέργεια των πληρωµών.

Ετικέτες: Leader

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας»
της ΟΤΔ  :Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α

Ποιοί είμαστε

Βασικό στοιχείο της ταυτότητας της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων. Αυτά αποτελούν τα διακριτά τμήματα της παρέμβασής της. Είναι δε, το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και διεκδίκησης. Μέσω των προγραμμάτων και των έργων επιδιώκεται η ανάπτυξη τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών με την ανάδειξη και αξιοποίηση των κάθε μορφής πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτιστικών), προτάσσοντας ως κινητήριο μοχλό την τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα.

Πληροφορίες

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Μ. Αλεξάνδρου 34
(1ος και 2ος όροφος)

+30 24410 42363
anka@anka.gr
Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Που βρισκόμαστε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.