Τηλ. κέντρο: 24410 42363, 26345, Fax: 24410 71636

 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ 2014-2020)

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» (ΠΑΑ)

   Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 (επίσημη έγκριση: C (9170) /11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής) Δημόσιας Δαπάνης ύψους 5,9 δισ. Ευρώ (4,7 δισ. Ευρώ Κοινοτική Συμμετοχή και 1,2 δισ. Ευρώ Εθνική Συμμετοχή), αποτελεί το πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Ελλάδας, για την «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου».

  Ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος, η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, το χαμηλό ποσοστό νέων (<35 ετών) αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ο μικρός βαθμός γεωργικής κατάρτισης των διαχειριστών των εκμεταλλεύσεων, το χαμηλό βιοτικό επίπεδο των γεωργών, η συρρίκνωση της συνεισφοράς του γεωργικού τομέα στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της χώρας (3,7% το 2015), η εκτεταμένη αποβιομηχάνιση και η αποδιάρθρωση τοπικών και περιφερειακών παραγωγικών συστημάτων, η αύξηση της έντασης των ενδοπεριφερειακών, γεωγραφικών ανισοτήτων και των ανισοτήτων ειδικών ομάδων πληθυσμού, αποτελούν τις σημαντικότερες από τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το Ελληνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με την εξειδίκευση παρεμβάσεων στο πλαίσιο και των έξι κοινών προτεραιοτήτων της ΕΕ για την Αγροτική Ανάπτυξη.

  Το ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνει 16 Μέτρα και 37 Υπομέτρα από τα οποία ορισμένα εξειδικεύονται σε 29 Δράσεις.

  Διατηρείται η γνωστή παλέτα μέτρων, όπως σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, νέοι αγρότες, υποδομές για την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας, ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα, δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

  Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, εισάγονται, νέα σημαντικά Μέτρα που προωθούν δράσεις συνεργασίας με διευρυμένο πεδίο δυνατότητας μεταξύ διαφορετικών φορέων του χώρου της αγροτικής ανάπτυξης, τη σύσταση Επιχειρησιακών Ομάδων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας, με σκοπό τη σύνδεση γεωργικής έρευνας και πράξης.

  Η προσέγγιση LEADER που εφαρμόζεται μέσω των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, αποκτά πέραν από τον πολυτομεακό και πολυταμειακό χαρακτήρα και συνιστά τις «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».

  Τα Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 αφορούν τις ακόλουθες πέντε κατηγορίες:

  1. Επενδυτικά/Επιχειρηματικά (παρεμβάσεις ιδιωτικών επενδύσεων)

  2. Αγροπεριβαλλοντικά (παρεμβάσεις που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων)

  3. Κατάρτιση/Συμβουλές/Συνεργασίες (οριζόντιες παρεμβάσεις)

  4. Δημόσιες Παρεμβάσεις (δημόσιες επενδύσεις)

  5. LEADER/CLLD (παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων-Μέτρο 19)

  Επιπλέον περιλαμβάνονται διακριτές κατηγορίες για το Μ20 Τεχνική Βοήθεια για την περίοδο 2014-2020 καθώς και για τις συνεχιζόμενες πράξεις από το ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020.

   

  Στην κατηγορία Επενδυτικά/Επιχειρηματικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις παρεμβάσεων ιδιωτικών επενδύσεων:

  Μέτρο 3 - Συστήματα ποιότητας

  • Υπομέτρο 3.1 - Νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας
  • Υπομέτρο 3.2 - Πληροφόρηση και προώθηση από ομάδες παραγωγών

  Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

  • Υπομέτρο 4.1 - Σχέδια Βελτίωσης
  • Υπομέτρο 4.2 - Μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων
  • Υπομέτρο 4.3 - Επενδύσεις σε υποδομές (ιδιωτικές επενδύσεις)
  • Υπομέτρο 4.4 - Γεωργοπεριβαλλοντικές μη παραγωγικές επενδύσεις

  Μέτρο 5 - Πρόληψη και αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές

  • Υπομέτρο 5.1 - Προληπτικές δράσεις για τη μείωση των συνεπειών φυσικών καταστροφών

  Μέτρο 6 - Εκκίνηση επιχείρησης

  • Υπομέτρο 6.1 - Νέοι γεωργοί
  • Υπομέτρο 6.3 - Εκκίνηση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

  Μέτρο 8 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών

  • Υπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές (ιδιωτικές επενδύσεις)
  • Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές (ιδιωτικές επενδύσεις)
  • Υπομέτρο 8.6 - Επεξεργασία - εμπορία δασικών προϊόντων

   

  Στην κατηγορία Αγροπεριβαλλοντικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις παρεμβάσεων που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων που ανήκουν στο πεδίο ισχύος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 Καν (ΕΕ) 1306/2013 με προσανατολισμό στη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή:

  Μέτρο 8 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών

  • Υπομέτρο 8.1 - Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
  • Υπομέτρο 8.2 – Εγκατάσταση-Συντήρηση γεωργο-δασοκομικών συστημάτων

  Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις

  • Υπομέτρο 10.1 − Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις

  Μέτρο 11 − Βιολογική γεωργία

  • Υπομέτρο 11.1 - Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές
  • Υπομέτρο 11.2 - Διατήρηση βιολογικών πρακτικών

  Μέτρο 12 - Natura 2000 και Οδηγία για τα ύδατα

  • Υπομέτρο 12.2 - Δασικές περιοχές του Natura 2000

  Μέτρο 13 - Περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

  • Υπομέτρο 13.1 - Ορεινές περιοχές-Εξισωτική αποζημίωση
  • Υπομέτρο 13.2 - Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα
  • Υπομέτρο 13.3 - Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

   

  Στην κατηγορία Κατάρτιση/Συμβουλές/Συνεργασίες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις οριζόντιων παρεμβάσεων:

  Μέτρο 1 - Μεταφορά γνώσεων-Ενημέρωση

  • Υπομέτρο 1.1 - Κατάρτιση-απόκτηση δεξιοτήτων

  Μέτρο 2 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες

  • Υπομέτρο 2.1 - Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • Υπομέτρο 2.3 - Επιμόρφωση των συμβούλων

  Μέτρο 9 – Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

  Μέτρο 16 - Συνεργασία

  • Υπομέτρο 16.1 - 16.2 - Ίδρυση και λειτουργία ΕΟ της ΕΣΚ γεωργίας
  • Υπομέτρο 16.1-16.5 - Συνεργασία για περιβαλλοντικές πρακτικές - κλιματική αλλαγή

   

  Στην κατηγορία Δημόσια Έργα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις παρεμβάσεων δημοσίων επενδύσεων:

  Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

  • Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη σε υποδομές

  Μέτρο 7 - Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών

  • Υπομέτρο 7.1 - Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές
  • Υπομέτρο 7.3 - Ευρυζωνικές υποδομές

  Μέτρο 8 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών

  • Yπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές
  • Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές

  Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις

  • Υπομέτρο 10.2 − Διατήρηση, βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων

   

  Στην κατηγορία LEADER/CLLD (Μέτρο 19), περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση για την επιλογή Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), καθώς και για τα Υπομέτρα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών:

  • Υπομέτρο 19.2 (Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) που απευθύνονται μέσω των προσκλήσεων των ΟΤΔ σε φορείς είτε ιδιωτικής πρωτοβουλίας είτε σε Δημόσιους φορείς,
  • Υπομέτρο 19.3 (Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας, διακρατική και διατοπική και,
  • Υπομέτρο 19.4 που αφορά στήριξη σε λειτουργικές δαπάνες και ενέργειες για εμψύχωση, των ΟΤΔ.

   

  Στην κατηγορία Τεχνική Βοήθεια υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το θεσμικό που διέπει τις πράξεις τεχνικής βοήθειας, οι προκηρύξεις της τεχνικής βοήθειας, οι αποφάσεις και πληροφορίες για τον κατάλογο προμηθευτών, καθώς και όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσουν που απορρέουν από την υλοποίηση των πράξεων Τεχνικής Βοήθειας.

  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΑ 2014-2020

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» (ΠΑΑ) Έγκριση - Τροποποιήσεις

   

  Αρχική Έγκριση

  1η τροποποίηση

  2η τροποποίηση

  3η τροποποίηση

  4η τροποποίηση

  5η τροποποίηση

  6η τροποποίηση

 • ΜΕΤΡΟ 19 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 : ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER
  (ΤΑΠΤοΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ\CLLD Community Led Local Development)

  Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ/CLLD), βασιζόμενη στην Προσέγγιση LEADER και διατηρώντας το βασικό στοιχείο της «εκ των κάτω προς τα επάνω προσέγγισης», δίνει τη δυνατότητα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων Πολυτομεακών τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών.

  Βασικό συστατικό της αποτελεί η ενεργός συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων,προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

  Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα της διεύρυνσης των περιοχών εφαρμογής, καθώς και της υλοποίησης Πολυταμειακών Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με τη συμμετοχή εκτός του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), και του Ταμείου για τη Θαλάσσια και την Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ (ΤΘΑΠ).

  Η Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων μέσω της προσέγγισης LEADER περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση, που προορίζονται για σαφώς χωρικά προσδιορισμένες περιοχές ο πληθυσμός των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 10.000-150.000 κατοίκων.

  • Τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, καλούμενες «Ομάδες Τοπικής Δράσης» (ΟΤΔ).

  • Προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω» με εξουσία λήψης αποφάσεων για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης όσον αφορά την εκπόνηση και την εφαρμογή μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.


  • Πολυτομεακό σχεδιασμό και υλοποίηση της στρατηγικής με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας.

  • Δυνατότητα εφαρμογής μιας πολυταμειακής προσέγγισης με τη συμμετοχή των ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΤΠΑ και ΕΚΤ με σκοπό την ενίσχυση μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης των τοπικών προγραμμάτων μέσω της στενής συνέργειας των ταμείων.

  • Εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων και έργων συνεργασίας.


  Μπορεί δε να εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Προτείνονται από τις ΟΤΔ μέσω της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης, και αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής αλλά και τον τοπικό πληθυσμό.

  • Διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού και των χρηματοοικονομικών πόρων. (ο πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκους).

  • Αποτελούνται από Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων.

   

  Οι ολοκληρωµένες αναπτυξιακές στρατηγικές εφαρµόζονται µέσω 50 Τοπικών Προγραµµάτων που έχουν επιλεγεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για να υλοποιηθούν σε αγροτικές περιοχές της χώρας, κυρίως σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆), οι οποίες αποτελούν τοπικές εταιρικές σχέσεις δηµοσίου - ιδιωτικού τομέα.

  Ενδεικτικά προβλέπεται η υλοποίηση Ιδιωτικού (επιχειρηματικής δραστηριότητας) αλλά και Δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεων

  Ιδιωτικού χαρακτήρα :

  • Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης.

  • Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων.

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.

  • Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.

  • Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης ΜΜΕ.


  Δημοσίου χαρακτήρα :

  • Βελτίωση (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αναβάθμισης), αποκατάσταση και επέκταση δημόσιων κτηρίων για κοινωφελή χρήση, για δραστηριότητες όπως διενέργεια εκδηλώσεων, άθληση, εκπαίδευση (μουσεία, εκθετήρια, βιβλιοθήκες κλπ), η δημιουργία πολυχώρων, η στέγαση υπηρεσιών ή/και τοπικών επαγγελματιών με σκοπό την επίδειξη και πώληση τοπικών προϊόντων.

  • Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου.

  • Έργα υποδομών ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού.

  • Έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών αναψυχής, πολιτισμού, καθώς και ενέργειες ανάδειξης και προβολής για την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής.

  • Έργα που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών.
 •  

  H "Προσέγγιση" LEADER

   

  Η Προσέγγιση LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l' Economie Rurale – Δεσμοί μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου), από το 1991 που ξεκίνησε να υλοποιείται ως Κοινοτική Πρωτοβουλία της ΕΕ με στόχο την προώθηση της πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης, λειτούργησε ως μια καινοτόμος «Προσέγγιση» που με τη στήριξη των διαρθρωτικών ταμείων παρείχε στις αγροτικές κοινότητες μια μέθοδο για την αύξηση της συμμετοχής των τοπικών εταίρων στην διαμόρφωση της μελλοντικής ανάπτυξης της περιοχής τους.

  Μέσω της προσέγγισης LEADER στηρίχθηκε η ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουν και να επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο και τη "διαδρομή" ανάπτυξή τους. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της πρώτης πειραματικής εφαρμογής και η διαπίστωση ότι η Πρωτοβουλία συνέβαλε, αντιστρόφως ανάλογα με τον προϋπολογισμό της, στην ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού, οδήγησαν σε ένα πιο συστηματικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό της, το LEADER II.


  Κατά την Β΄ Προγραμματική Περίοδο (1994-1999) η πρωτοβουλία στόχευσε στην περαιτέρω ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού για τον σχεδιασμό «εκ των κάτω προς τα επάνω» στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης παρέχοντας στήριξη και σε τομείς και κατηγορίες δικαιούχων που συχνά δεν λάμβαναν κανενός είδους στήριξη ή λάμβαναν μόνο περιορισμένη στήριξη στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων που υλοποιούνταν στις αγροτικές περιοχές, όπως οι πολιτιστικές δραστηριότητες, η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, η αποκατάσταση κτιρίων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικής κληρονομιάς, ο αγροτουρισμός, η βελτίωση της διασύνδεσης παραγωγών και καταναλωτών κ.λπ.


  Η συνέχιση της Πρωτοβουλίας κατά την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο (2000-2006), μέσω της LEADER+, κινούμενη στη λογική και τη φιλοσοφία των προηγούμενων εφαρμογών, εστίασε στην εισαγωγή και ενδυνάμωση των δεσμών συνεργασίας κυρίως μεταξύ των τοπικών φορέων και των κοινωνικών ομάδων με στόχο την εφαρμογή πιο ολοκληρωμένων Τοπικών Στρατηγικών.


  Με την εμπειρία τριών περιόδων προγραμματισμού η πρωτοβουλία LEADER, διαθέτοντας πλέον υψηλό βαθμό αποδοχής σε όλη την Ευρώπη, έφτασε σε επίπεδο ωριμότητας ώστε κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο (2007-2013) να ενσωματωθεί σε όλα τα εθνικά/περιφερειακά προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Επιπλέον κατά την ίδια περίοδο αποτέλεσε για πρώτη φορά εργαλείο για την υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης των αλιευτικών κοινοτήτων με τη στήριξη του Ε.Τ.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας) σε 22 κράτη μέλη τη ΕΕ.

 • Αρμόδιοι Φορείς για την υλοποίηση των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER

  Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε∆Π LEADER 2014-2020) ως επίπεδο λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και εφαρµογή του Τοπικού Προγράµµατος είναι αρµόδιες για:

  • τη διαδικασία προκήρυξης και αξιολόγησης των προτάσεων,
  • τη σύνταξη Τεχνικών ∆ελτίων Πράξεων και τροποποιήσεις αυτών,
  • την παρακολούθηση πράξεων (παραλαβή αιτηµάτων πληρωµής, διοικητικός έλεγχος, επιτόπια επιθεώρηση, επιβεβαίωση οικονοµικού/φυσικού αντικειµένου, καταβολή ενίσχυσης).

  Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥ∆ ΠΑΑ 2014-2020)

  • Είναι συνολικά αρµόδια για τη διαχείριση και εφαρµογή του ΠΑΑ 2014-2020.

  Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020)

  • Είναι αρµόδια για το συντονισµό και την παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής των Προγραµµάτων Τοπικής Ανάπτυξης στη χώρα.

  Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

  • Ως Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης, (ΕΦ∆), είναι αρµόδια για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Προγραµµάτων Τοπικής Ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο.

  Ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ),

  • Είναι αρµόδιος για τη διενέργεια των πληρωµών.

Ετικέτες: Leader, ΠΑΑ 2014-2020

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας»
της ΟΤΔ  :Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α

Ποιοί είμαστε

Βασικό στοιχείο της ταυτότητας της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων. Αυτά αποτελούν τα διακριτά τμήματα της παρέμβασής της. Είναι δε, το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και διεκδίκησης. Μέσω των προγραμμάτων και των έργων επιδιώκεται η ανάπτυξη τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών με την ανάδειξη και αξιοποίηση των κάθε μορφής πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτιστικών), προτάσσοντας ως κινητήριο μοχλό την τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα.

Πληροφορίες

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Μ. Αλεξάνδρου 34
(1ος και 2ος όροφος)

+30 24410 42363
anka@anka.gr
Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Που βρισκόμαστε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.