24410 42363 26345   24410 71636

 
 • ΚΥπΕΑ

  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022»

  Το λεύκωμα «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022» είναι μια σύνοψη των δράσεων, γεγονότων και εμπειριών που καταγράφηκαν από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ‘’ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
  Διαβάστε ...
 • 3 Χρόνια YES!

 • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

  «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
 • Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»

  Στόχος του Προγράμματος είναι η αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • 2ISECAP

  « 2ISECAP » Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα | «2ISECAP» Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans
 • OBCD

  «OBCD» - Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | «OBCD» - Open Business for Community Development
 • SENEXIA

  Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | Promoting seniors' employment and self-employment
 • SEED

  Tο έργο SEED – Social innovation EcosystEm Development χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα
 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • ΑΡΧΙΚΗ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 • Πρόγραμμα SEE

 

Οικοσύστημα Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Όραμα

Το όραμα των εταίρων του SEE GR για το Ταμείο, είναι αυτό να καταστεί το κορυφαίο Εργαλείο Χρηματοοικονομικής των κοινωνικών επιχειρήσεων στην  Ελλάδα, παρέχοντας στην πλήρη ανάπτυξη του ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και μη-οικονομικών υπηρεσιών στις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Η ανάπτυξη του «Ταμείου Εγγυήσεων» θα βασιστεί σε διαδικασίες σχεδιασμού «από κάτω προς τα πάνω», με σκοπό την υποστήριξη της δημιουργίας καινοτόμων και αυτοσυντηρούμενων κοινωνικών επιχειρήσεων, ικανών να δημιουργούν αξιοπρεπή και βιώσιμη απασχόληση μέσα από την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στις τοπικές κοινωνίες σε μακροπρόθεσμη βάση.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Στην κατεύθυνση αυτή, οι εταίροι δεσμεύτηκαν να εργαστούν ώστε:

Να παρέχουν ρευστότητα στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις,

 Να ενθαρρύνουν Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην επένδυση σε πάγια στοιχεία και κυρίως σε εξοπλισμό,

 Να ενδυναμώσουν τις δεξιότητες και την επιχειρηματική επάρκεια των κοινωνικών επιχειρήσεων για την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου (κάλυψη εφοδιαστικής αλυσίδας, υπηρεσίες προμηθειών, αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου),

 Να ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα των Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών στο να παρέχουν ουσιώδεις και συστηματικές λύσεις στις Ελληνικές κοινωνικές επιχειρήσεις και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη,

 Να αναπτύξουν τις στρατηγικές και τα προϊόντα/υπηρεσίες για την προσέλκυση της κατάλληλης ποσότητας και ποιότητας κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των Ελληνικών κοινωνικών επιχειρήσεων και θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του Ταμείου,

 Να παρέχουν ένα αξιόπιστο και διάφανο κανάλι για κοινωνικούς και θεσμικούς επενδυτές,  ώστε αυτοί να επενδύσουν σε έργα με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο,

 Να αναπτύξουν εργαλεία, μηχανισμούς και διαδικασίες για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της επάρκειας στη διαδικασία αξιολόγησης έργων κοινωνικών επιχειρήσεων. Να διαδώσουν την κουλτούρα αυτή σε θεσμικούς χρηματοδότες/παρόχους κεφαλαίων,

 Να παρέχουν αξιόπιστες μεθοδολογίες και εργαλεία αποτύπωσης και διαχείρισης του κοινωνικού αντίκτυπου,

 Να συγκροτήσουν ένα δίκτυο συνεργασιών εντός του οικοσυστήματος κοινωνικής οικονομίας για την ανάπτυξη ή/και υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων. Να χρησιμοποιήσουν τους πόρους του δικτύου αυτού στην αξιολόγηση και στις φάσεις ανάπτυξης εγχειρημάτων, ώστε να αμβλύνουν τον κίνδυνο αποτυχίας.

Περιγραφή και Στόχοι

Ο στόχος του SEE GR είναι η ιδρύση και η αναπτύξη του «Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων», το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Οι εταίροι του έργου αποσκοπούν στην ανάπτυξη ενός εταιρικού μοντέλου κοινωνικής χρηματοοικονομικής βασισμένου στην εμπιστοσύνη, μέσω του οποίου: 

 Οι συνεταιριστικές τράπεζες θα παρέχουν κεφάλαια μακροπρόθεσμης απόδοσης υπό τη μορφή δανείων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

 Το Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων θα παρέχει εγγυήσεις στις τράπεζες. 

 Κατάλληλοι φορείς υποστήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων θα παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες εκκίνησης, επιχειρηματικής ανάπτυξης και διαχείρισης κοινωνικού αντίκτυπου, οι οποίες θα συνοδεύουν τα δάνεια που παρέχονται υπό την εγγύηση του Ταμείου.

Το Πρότυπο Κέντρο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας θα συντονίζει τις δραστηριότητες των διαφορετικών εταίρων μέσα από κοινούς κανόνες, θα διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών μέσα από δικτύωση, εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη.

Ταμείο Εγγυήσεων

 

 

Περισσότερα:

http://www.see-gr.eu/site/index.php/el/

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

  

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

Βρείτε μας στο χάρτη

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.