24410 42363 26345   24410 71636

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564) - Περίληψη Πρόσκλησης

 top

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 559/20-06-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ Μ2998564)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ):

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.)

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το Τοπικό Πρόγραμμα «Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας» το οποίο εγκρίθηκε, με την αριθ. 3206/21-12-2016 (ΦΕΚ 4111/Β) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  2. Την αριθ. 1/23-03-2018 απόφαση της ΕΔΠ LEADER 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα πρόσκληση.

 

Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (άρθρο 2 της ΚΥΑ 2635/13-09-2017 ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017 και το άρθρο 22 της Υ.Α. 13215/30-11-2017 ΦΕΚ 4285/Β/08-12-2017)και σύμφωνα με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται ανά υπο-δράση στο Τοπικό Πρόγραμμα της ΟΤΔ.

Για την υποβολή προτάσεων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4. «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» (παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) και στις ακόλουθες υπο-δράσεις:

 
Υπο-δράση Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Ένταση
Ενίσχυσης
19.2.4.1  Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια  80.000€ έως
100%
 19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)  90.000€ έως
100%
 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)  945.000€ έως
100%
19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 60.000€ έως
100%
19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια) 200.000€ έως
100%
  Συνολική ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη Πρόσκλησης 1.375.000€  

 

Το μέγιστο ύψος του συνολικού προϋπολογισμού ανέρχεται ανά πρόταση (πράξη) στις 600.000 € για έργα (πράξεις) Δημοσίου χαρακτήρα, στις 50.000 € για πράξεις που αφορούν άυλες ενέργειες και στις 15.000 € όταν αφορά την προμήθεια μουσικών οργάνων, στολών, οπτικοακουστικού εξοπλισμού και μικρής κλίμακας εξοπλισμού γραφείου.

Δικαιούχοι: Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

Περιοχή εφαρμογής: Οι υπο-δράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος (σύνολο των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Καρδίτσας με εξαίρεση το σχέδιο πόλης της Δ.Κ. Καρδίτσας)

Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων: H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά / έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, οι δυνητικοί δικαιούχοι απαιτείται να διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :         02/07/2018

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :             23/11/2018

 

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στήριξης (αριθ. 3/22-10-2018 απόφαση της ΕΔΠ LEADER 2014-2020 για την 2η τροποποίηση της πρόσκλησης)

 

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.

Επιπλέον, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών (και έως ώρα 15.00) από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης θα πρέπει να υποβληθεί στα Γραφεία της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. Μεγ. Αλεξάνδρου 34, Καρδίτσα Τ.Κ. 431 32, ο φυσικός φάκελος, δηλαδή, το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, η αίτηση στήριξης και το παράρτημα αυτής και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά / έγγραφα.

Διευκρινήσεις Πρόσκλησης – Πληροφορίες

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελεί η Αναλυτική Πρόσκληση με τα παραρτήματά της η οποία διατίθεται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, χωρίς αμοιβή, στα γραφεία της ΟΤΔ και έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΟΤΔ: www.anka.gr και στον δικτυακό τόπο του ΠΑΑ 2014-2020: www.agrotikianaptixi.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Πρόσκλησης και τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων και συμπλήρωσης των αιτήσεων στήριξης στα γραφεία της ΟΤΔ: Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 431 32 Καρδίτσα, 2ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνοι πληροφόρησης: Ντανοβασίλης Π., Σακελλαρίου Ε., Σωτηρόπουλος Α., Χαλιαμάλιας Π. και Αναστασοπούλου Μ. στα τηλέφωνα : 24410 42363, 26345, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ LEADER 2014-2020

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

 

 

Ετικέτες: LEADER, Προκηρύξεις

LEADER Logo paa Logo espa

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

  

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.