24410 42363 26345   24410 71636

 
  • 1

Στόχοι:

  • Να ενισχύσει την απασχολησιμότητα των νέων στην ΕΕΚ - Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση, με τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος εκπαίδευσης που θα κωδικοποιεί το προφίλ του Ευρωπαϊκού Εμπειρογνώμονα Αειφόρου Τοπικής Ανάπτυξης.
  • Να ενισχύσει τη διαφάνεια και την αναγνώριση, ειδικά των μη τυπικών και άτυπων μαθησιακών αποτελεσμάτων στον τομέα της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης, ορίζοντας μια διακρατική μεθοδολογία επικύρωσης, ικανή να ανταποκριθεί στη ζήτηση εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα.
  • Να παρέχει ευέλικτες και βασισμένες στην εργασία διαδρομές μάθησης μέσω του καθορισμού ενός προγράμματος κατάρτισης ανοιχτού κώδικα (προσβάσιμο σε όλους), καθώς και με τη δημιουργία ομάδων εργασίας με νέους μαθητές και μέντορες, με κατεύθυνση στην προσέγγιση «επίλυσης προβλημάτων», ενθαρρύνοντας τις επιχειρηματικές δεξιότητες.

 

 

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.