Τηλ. κέντρο: 24410 42363, 26345, Fax: 24410 71636

 
  • INTERGEN

    « INTERGEN » - 2020-1-FR01-KA204-079881 έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
  • INTERGEN EN

    « INTERGEN » - 2020-1-FR01-KA204-079881 has been financed with the support of the European Commission. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  • 1
  • 2

Περίληψη Έργου   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus + στοχεύει στην ανάπτυξη του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων, επιτρέποντας στους ενήλικες να εξασφαλίζουν ικανοποιητική και παραγωγική απασχόληση σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον. Η Upskilling Pathways αναφέρει ότι σχεδόν το 20% των ενηλίκων Ευρωπαίων έχουν προβλήματα στη βασική ανάγνωση, στη γραφή, στους υπολογισμούς και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην καθημερινή ζωή. Το επίπεδο αυτών των ικανοτήτων πιστεύεται ότι έχει άμεση σχέση με την ποιότητα ζωής τους. 

Η ανάπτυξη του αυτοματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη σημαντικό αντίκτυπο στις εργασιακές πρακτικές. Ο αντίκτυπος αυτός αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τα επόμενα 10 χρόνια, εξαφανίζοντας το 50% των θέσεων εργασίας χαμηλής ειδίκευσης, καθώς οι εργαζόμενοι αντικαθίστανται από μηχανήματα. Κατά συνέπεια, οι ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση θα δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι ακόμη πιο περίπλοκο όταν εξετάζει κανείς τον αντίκτυπο των διακρίσεων, της γήρανσης και του Covid-19. 

Επομένως, οι ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

Η εργασία είναι σημαντική για το κάθε άτομο. Έχει σημασία γιατί ο καθένας μας πρέπει να στηρίξει τον εαυτό του και την οικογένειά. Η εργασία διαμορφώνει την κοινωνική θέση, παρέχει ευκαιρίες δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων καθώς επίσης μπορεί να εμπνεύσει τη δημιουργικότητα και να συμβάλει στην ατομική ταυτότητα. 

Η ιδέα για το Έργο INTERGEN προήλθε εν μέρει από συζητήσεις που έγιναν στο συνέδριο για το «Μέλλον της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΚ)», που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 11-13 Νοεμβρίου 2019. Εν μέρει από τα αποτελέσματα μιας πιλοτικής διαγενεακής μελέτης στην Ισλανδία καθώς επίσης και από παρατηρήσεις ότι οι ενήλικες μαθητές με χαμηλή ειδίκευση και στα δύο άκρα του ηλικιακού φάσματος αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για εύκολη πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης αλλά και στην αγορά εργασίας. 

Υπάρχει επομένως ένα κενό μεταξύ της μάθησης που απαιτείται από αυτές τις ομάδες-στόχου για την ανάπτυξη τυπικών & / ή μη-τυπικών προσόντων - ικανοτήτων συγκριτικά με τα προσόντα που διαθέτουν σήμερα.

 

Project Summary 

The European Commission through the Erasmus+ programme aims to develop the level of key competences, enabling adults to secure fulfilling & productive employment in an increasingly competitive work environment. Upskilling Pathways recognises that almost 20% of adult Europeans struggle with basic reading, writing, calculation & use of digital tools in everyday life. The level of these competences is believed to have a direct relationship with quality of life. 

The development of automation & artificial intelligence is already having a significant impact on working practices. This impact is expected to increase dramatically in the next 10 years with as many as 50% of low-skilled jobs disappearing as workers are replaced by machines. Low-skilled adults are therefore likely to find it increasingly difficult to access the job market. This is further complicated when one considers the impact of discrimination, ageism & Covid-19. 

Work is important to an individual. It matters because we need to support ourselves & our families; it formulates social status; it provides opportunities to generate social relationships; it can also inspire creativity & contribute to individual identity. 

The idea for INTERGEN comes partly from discussions at the ‘Future of VET Conference’, held in Helsinki 11-13 November 2019; partly from the results of an intergenerational pilot study in Iceland & also from observations that low-skilled adult learners at both ends of the age spectrum encounter significant difficulties in developing the necessary skills to access learning opportunities & the job market. 

There is therefore a gap between the learning required by these target groups for the development of formal &/or non-formal competences & what is currently available.

Υλοποίηση / Παραδοτέα

Στο Έργο INTERGEN συμμετέχουν 8 Εταίροι από 7 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ που στοχεύουν να καλύψουν αυτό το κενό δημιουργώντας 4 παραδοτέα που θα οδηγούν σε ένα «win-win» σενάριο, τόσο για τις νέες ηλικίες όσο και για τους 50+. Οι δύο ομάδες στόχου έχουν δεξιότητες και γνώσεις που η μία ομάδα χρειάζεται από την άλλη για να μπορέσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Αρχικά, θα ερευνηθεί και θα σχεδιαστεί το INTERGEN BRIDGE MODEL, το οποίο θα υποστηρίξει τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης μέσω της διαγενεακής μάθησης, επιτρέποντας σε νέους & πρεσβύτερους ενήλικες που δεν εργάζονται να μάθουν ο ένας από τον άλλο και να αναπτύξουν αμοιβαίο σεβασμό. Επιπρόσθετα, θα σχεδιαστούν ευκαιρίες απόκτησης βασικών ικανοτήτων, ψηφιακών δεξιοτήτων και επιχειρηματικότητας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ομάδων στόχου. Τέλος, θα ληφθούν υπόψη οι πολιτισμικές διαφορές και οι ενδεχόμενες ειδικές ανάγκες των χωρών των εταίρων και θα παραχθεί ένα προσαρμόσιμο πρόγραμμα, το οποίο θα έχει αποτελεσματικότερη εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Θα δημιουργηθεί παιδαγωγικό υλικό για εργατικά κέντρα και κέντρα υποστήριξης εργασίας, κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαιδευτές ενηλίκων και ιδρύματα που να έχουν ως βάση τους μοντέλο «Community of Practice» για θα εφαρμοστεί το INTERGEN BRIDGE MODEL με ενδιαφέροντες, διαδραστικούς τρόπους κατάλληλους και για τις δύο ομάδες-στόχου. 

Θα αναπτυχθούν ενότητες κατάρτισης για την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων που θα είναι κατάλληλες και για τις δύο ομάδες στόχου και θα χαρακτηρίζονται από μια καινοτόμο μεθοδολογία βασισμένη σε ομότιμους (peer-leaning-based). 

Τέλος, θα δημιουργηθούν διαδικτυακά σεμινάρια για τη σύνδεση της μάθησης του προγράμματος INTERGEN με άλλα εργαλεία της ΕΕ, όπως το βιογραφικό Europass, με οποία γίνεται καλύτερη παρουσίαση των ικανοτήτων σε πιθανούς εργοδότες και μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

6 πιλοτικές μελέτες σε 6 χώρες-εταίρους θα δοκιμάσουν εκτενώς το υλικό του Έργου INTERGEN, με την εμπλοκή 30 συμμετεχόντων από κάθε ηλικιακή ομάδα-στόχο και 10 οργανισμών - φορέων. Συμπληρωματικά, ένας σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων θα προέρχεται από μειονεκτική κοινωνικοοικονομική καταγωγή. 

Αυτοί οι πόροι θα είναι ανοιχτού κώδικα, θα είναι διαθέσιμοι στις 7 γλώσσες του έργου και θα είναι διαθέσιμοι μέσω του ιστότοπου του Έργου INTERGEN.

 

Implementation / Deliverables 

The INTERGEN project brings together 8 partners from 7 EU member states & aims to fill this gap by producing 4 outputs leading to a ‘win-win’ scenario – both young & senior target groups have skills & knowledge that the other needs to become more competitive for job market access. 

Firstly, we will research & design an INTERGEN BRIDGE MODEL to facilitate social inclusion through intergenerational learning, by allowing young & senior adults not in employment to learn from each other & develop mutual respect. We will design opportunities to acquire key competences, digital skills & entrepreneurship, tailored to meet the needs of our target groups. We will take into account cultural differences & specific needs of partner countries to produce an adaptable programme for effective implementation throughout the EU. 

We will create pedagogical materials for job centres, career guidance centres, adult educators & institutions based on the Community of Practice model to apply the INTERGEN BRIDGE MODEL in interesting, interactive ways appropriate to both target groups. 

We will develop training modules in key competence development appropriate to both target groups featuring an innovative peer-leaning-based methodology. 

Finally, we will produce online tutorials to link learning in the INTERGEN programme with EU tools, such as Europass CV, to best showcase competences to potential employers & access the job market. 

6 Pilot Studies in 6 partner countries will extensively test the INTERGEN materials, involving 30 participants from each target age group & 10 organisations. A significant number of participants will come from disadvantaged socio-economic backgrounds. 

These resources will be open-source, available in the 7 project languages & downloadable via the INTERGEN website.

 

Αντίκτυπος

Ο αντίκτυπος του έργου θα γίνει σε 5 επίπεδα: 

+ Στον αριθμό των Οργανισμών που προσφέρουν βασικές δεξιότητες μεταξύ γενεών και ανάπτυξη σταδιοδρομίας για ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση

+ Στην ανισότητα των ευκαιριών μάθησης για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για ενήλικες μαθητές διαφορετικών ηλικιών

+ Στην κοινωνική συνοχή και την μείωση των διακρίσεων λόγω ηλικίας καθώς και τα στερεότυπα των ηλικιακών διακρίσεων για ηλικιωμένα άτομα.

+ Στο επίπεδο των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, με προστιθέμενη αξία στο βιογραφικό των συμμετεχόντων, αυξάνοντας την πρόσβαση στην αγορά εργασίας

+ Στην ικανοποίηση των εργοδοτών λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας δυνητικών υπαλλήλων με τις δεξιότητες που απαιτούν, αυξάνοντας έτσι τον βαθμό προστιθέμενης αξίας στις εταιρείες 

Το κύριο μέλημά μας θα είναι οι χαμηλά ειδικευμένοι, άνεργοι ενήλικες μαθητές ηλικίας 18-30 & 50+, αλλά οι πόροι μας θα είναι προσαρμόσιμοι και σε άλλες κατηγορίες ενηλίκων μαθητών, καθώς και για χρήση σε χώρες που δεν συμμετέχουν ενεργά στο έργο, αυξάνοντας έτσι δραστικά τον αντίκτυπο του Έργου. 

Οι εταίροι του INTERGEN πιστεύουν ότι τα προβλήματα των ενηλίκων μαθητών στην ανάπτυξη των βασικών τους ικανοτήτων και στην εξασφάλιση της απασχόλησης είναι πιθανό να αυξηθούν δραματικά τα επόμενα χρόνια. Η πανδημία του COVID-19 περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση. Ως εκ τούτου, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για καινοτόμες λύσεις, όπως αυτές που σχεδιάζουμε μέσα από το Έργο. 

Σύμφωνα με τα λόγια του Georg C. Lichtenberg, «Δεν μπορώ να πω αν τα πράγματα θα βελτιωθούν με την αλλαγή. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να αλλάξουν για να βελτιωθούν». Αυτό το ρητό θα εξετάσουμε μέσω του προγράμματος INTERGEN.

 

Impact

The impact of our project will be on 5 levels: 

+ The number of organisations offering intergenerational key skills & career development for low-skilled adults

+ The disparity in learning opportunities for the development of key skills for adult learners of different ages

+ Social cohesion & the reduction of age discrimination & ageist stereotypes

+ The level of key skills & competences, adding value to participants’ CV & increasing job-market access

+ Employer satisfaction due to increased availability of potential employees with the skills that they require, thereby increasing the degree of added-value to companies 

Our main focus will be on low-skilled, unemployed adult learners aged 18-30 & 50+, but our resources will be adaptable for other categories of adult learners & for use in countries not actively involved in the project, thereby dramatically increasing the project impact. 

The INTERGEN partners believe that the problems of adult learners in developing their key competences & securing employment are likely to increase dramatically in the coming years. The COVID-19 pandemic has further complicated the situation. Hence, the urgent need for innovative solutions, such as those that we plan to design, is clearly demonstrated. 

In the words of Georg C. Lichtenberg, ‘I cannot say whether things will get better by change; what I can say is that they must change if they are to get better.’ This is what we will address through the INTERGEN project.

« INTERGEN » - 2020-1-FR01-KA204-079881 έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

 « INTERGEN » - 2020-1-FR01-KA204-079881 has been financed with the support of the European Commission. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Αύγουστος 2020 - August 2020

 

 

Ποιοί είμαστε

Βασικό στοιχείο της ταυτότητας της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων. Αυτά αποτελούν τα διακριτά τμήματα της παρέμβασής της. Είναι δε, το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και διεκδίκησης. Μέσω των προγραμμάτων και των έργων επιδιώκεται η ανάπτυξη τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών με την ανάδειξη και αξιοποίηση των κάθε μορφής πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτιστικών), προτάσσοντας ως κινητήριο μοχλό την τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα.

Πληροφορίες

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Μ. Αλεξάνδρου 34
(1ος και 2ος όροφος)

+30 24410 42363
anka@anka.gr
Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Που βρισκόμαστε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.